Донякъде предвидимо,

Първата ни
консултация
е винаги
безплатна.

„Опишете себе си с три думи.“

Компетентни, профилирани
и разбираеми.

По същество:

Кога и дали да регистрираме имe като марка?

  Сфери на дейност

  • Комплексна услуга, включваща ангажиране на кантората с цялостната дейност на дружеството:

   • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
   • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи във връзка с дейността на дружеството;
   • Консултации относно придобиването на лицензи и административни разрешения;
   • Учредяване на дружества с оглед инвестиционната цел на клиента;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции;
   • Подготовка на документи във връзка с взети решения от органите на управление на дружеството.
   • Проверка на наименованието на марката;
   • Регистрация на национални марки, марки на Европейския съюз и международни регистрации;
   • Представителство пред Световната организация за интелектуална собственост, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Патентното ведомство на Република България;
   • Представителство по спорове за нарушени права върху марка;
   • Процесуално представителство.
   • Представителство пред БАБХ и други институции във връзка с регистриране на обекти и различни категории храни и хранителни добавки;
   • Консултации във връзка с етикетирането на храните и хранителните добавки;
   • Съдействие при проверки на обекти, съставяне на документи;
   • Процесуално представителство пред съд при обжалване на наказателни постановления за нарушаване разпоредбите на законодателството в областта на храните.
   • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци;
   • Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
   • Изготвяне на търговски договори, споразумения, меморандуми и други търговски документи;
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции, вписване на особени залози;
   • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Участие в провеждането на преговори;
   • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на спорове;
   • Представителство пред съд и арбитраж в случай на нарушаване на договорните задължения.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
   • Изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения – дисциплинарни уволнения, съкращаване, масови уволнения;
   • Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с незаконни уволнения и получаване на обезщетения.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне на договори, споразумения, меморандуми и други документи;
   • Участие в преговори за сключване на договори и подписване на споразумения;
   • Представителство пред съд;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на търговски, граждански и административни дела;
   • Изготвяне на съдебни книжа без представителство по делото;
   • Оценка на възможните правни рискове от образуването на съдебно производство по конкретен правен спор;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове;
   • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания.
   • Консултации във връзка със започнали и/или бъдещи производства пред КЗК;
   • Представителство в производство пред КЗК;
   • Проучвания, становища и консултиране относно конкурентното право.

  Доверете ни правните си проблеми

  Оставете корпоративните си правни проблеми на екипа на Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори”. Имаме за цел да предотвратяваме проблемите, още преди да са възникнали, защото познаваме бизнеса на клиентите си. Ние отговаряме на телефонните обаждания винаги и по всяко време. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!

  Препоръчва Arial Narrow, 11pt.

  Петя Нойчева

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2000 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на преговорите и договорното право.

  Фокусът на Адвокат Нойчева в преговорите е насочен към търговските преговори между дружества, както и в преговорите с банки и държавни институции. Адвокат Нойчева има дългогодишен опит при водене на преговори в държавите от Европейския съюз, Швейцария, държавите от Близкия Изток, между които Иран, ОАЕ, Кувейт, Катар, както и САЩ, Китай, Япония и др. Адвокат Нойчева има богата практика в изготвянето на стратегия при водене на преговори от правна и търговска гледна точка.

  Адвокат Нойчева е специалист в договорното право и изготвянето на търговски договори.

  Адвокат Нойчева работи съвместно с местни и чуждестранни адвокатски кантори, експерти в различни области на правото, и при нужда може да съдейства с консултаця за избор на подходящата правна кантора или специалист в България и по света, като осъществява надзор до приключване на конкретния случай.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време Адвокат Нойчева пътува и играе тенис.

  +359 2 958 23 38 | +359 888 640 973 | noycheva@pnp.bg
  български, английски

  Ведомственият прерафаелит.

  Андон Настев

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2006 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на договорното право, правото на индустриална собственост и процесуалното представителство.

  Адвокат Настев специализира в договорно право, като е утвърден експерт в търговските договори, включително договорите с обекти на авторски права и на сродни на авторските права.

  Фокусът на Адвокат Настев в областта на индустриална собственост е насочен към търговските марки. Адвокат Настев консултира, регистрира и защитава вашата търговска марка.

  По искане на Адвокат Настев беше допуснато едно от първите (по ГПК от 2008 г.) преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз – за тълкуване на чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, включително за тълкуване на понятието „внос” по смисъла на чл. 5, параграф 3, буква в) от директивата.

  Адвокат Настев е вписан за представител по индустриална собственост в областта на марките, под No 476 от Регистъра на вписаните към Патентно ведомство на Република България представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев е вписан и като европейски представител по индустриална собственост в областта на марките към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост под No 69916 от Регистъра на вписаните към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев работи съвместно с местни представители по индустриална собственост за държавите от Европа, Близкия Изток и Азия. При необходимост от регистрация на чуждестранни национални марки Адвокат Настев оказва посредничество между клиента и чуждестранни офиси за интелектуална собственост, като осъществява надзор до успешното завършване на процедурата по регистрация.

  Професионално използва английски, немски и руски език.

  В свободното си време aдв. Настев се занимава с фотография, рисуване и керамика.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 021 029 | nastev@pnp.bg
  български, английски, немски, руски

  Знае кой уби Лора Палмър.

  Гинка Димитрова

  Асоцииран адвокат

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2010 г.

  Започва работа в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” през 2007 г. Асоцииран адвокат от 2010 г.

  Специалист в областта на законодателството за храните, хранителните добавки и медицинските изделия.

  Фокусът на Адвокат Димитрова е насочен към законодателството в областта на храните като развиваща се сфера от правото в България. Адвокат Димитрова специализира в Европейското законодателство за храните. Участва в множество дискусии и обучения в тази сфера, включително в срещи с българските органи по безопасност на храните. Автор е на предложения за промени на хранителното законодателство.

  Адвокат Димитрова е консултант във връзка със законодателството относно медицински изделия. Притежава квалификация и опит в дейности относно регистрирането, етикетирането и позиционирането на пазара на медицински изделия от всякакъв клас. Участва в обучения, свързани със законодателството относно медицинските изделия в Европа и света, включително в проведеното в Дюселдорф стратегическо обучение The International Congress on Market Access & Regulatory Affairs in Medical Devices (MARA2016).

  Адвокат Димитрова е консултант за корпоративните регистрации пред държавната и общинските администрации – Агенция Митници, БАБХ, ИАЛ, КЗЛД, ТР, МЗ, РИОСВ и др. Притежава сериозен опит в решаване на конфликтни ситуации между бизнеса и държавната администрация.

  Личната кауза на Адвокат Димитрова е осъществяването на процесуално представителство пред съда като служебен защитник, в опит да допринесе за утвърждаване правото на защита на гражданите без оглед на финансовото им или социално положение.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време обича да чете, пътува и къмпингува.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 44 92 91 | dimitrova@pnp.bg
  български, английски

  Силата отвъд мускулите.

  Димитър Янев

  Юридически сътрудник

  Започва работа в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” през 2016 г.

  Димитър Янев е магистър по право, дипломирал се с отличие в Университета за национално и световно стопанство през 2015 г. Участва и печели награди в национални състезания за решаване на казуси по гражданско и търговско право по време на обучението си. Публикува статии и участва в семинари по търговско право.

  Димитър Янев осигурява техническо съдействие на екипа на адвокатското дружество, участва в подготовката на всякакви видове документи и осъществява контакти с клиенти и партньори.

  Димитър Янев има интереси в областта на търговското и договорното право, правото на индустриалната собственост и трудовото право.

  Владее английски език.

  В свободното си време се наслаждава на пешеходен планински туризъм.

  +359 2 958 23 38 | +359 890 91 11 01 | yanev@pnp.bg
  Bulgarian, English

  The PNP bimonthly
  или статия на двумесечието.

  В тази секция на всеки два месеца ще откривате статии, написани от някой от нас. Темите ще са правни, но такива, които биха могли да са от помощ на нашите клиенти. Целта ни е да направим конкретни правни проблеми или актуални въпроси разбираеми като избегнем, до колкото това е възможно, ведомствения език.

  The PNP Bimonthly

  Предишни броеве

  КОГА И ДАЛИ ДА РЕГИСТРИРАМЕ ИМЕ КАТО МАРКА?

  Мои клиенти често ме питат дали и кога да регистрират името си или името на дружеството си като марка, както и дали това е необходимо за имената на стоките и услугите, които предлагат.

  Като се старая да избегна сложната терминология и процедурните подробности, ще се опитам да отговоря на въпроса зададен с името на настоящата статия.

  Първото, което следва да направите, е да отговорите на въпроса под какво име предлагате стоките или услугите си?

  Ако вие се казвате Иван Иванов и сте фотограф, но предлагате фотографските си услуги не под вашето име – Иван Иванов, а под името „Ив стил“, то в този случай няма смисъл да регистрирате името си като марка, а би следвало да регистрирате „Ив стил“ като марка за предлаганите от вас фотографски услуги. Ако обаче предлагате услугите си под вашето име – Иван Иванов, то тогава има смисъл и следва да регистрирате името си и като марка за предлаганите от вас услуги.

  Ако имате дружество, което произвежда и продава на пазара мебели и се казва „ВИВА“ ЕООД, но продавате мебели, носещи името „Ив“, то  няма смисъл да регистрирате името на дружеството си и като марка, а би следвало да регистрирате „Ив“ като марка за предлаганите от дружеството ви мебели. Ако обаче предлагате мебелите използвайки името на дружеството – „ВИВА“, то тогава следва да регистрирате името на дружеството си и като марка за предлаганите от него стоки.

  Кога следва да регистрирате марката за стоките или услугите, които предлагате?

  Краткият отговор е: “още преди да излезете на пазара/започнете дейност”. Недоброжелателни конкуренти и имитатори не биха се поколебали да използват името на продукт или услуга, добили популярност на пазара или просто да навредят на бизнеса ви. Без да имате запазена марка би било невъзможно да защитите изградената от вас с много труд репутация на стоката или услугата, която предлагате. Още по-трудно това може да се случи, ако някой друг запази преди вас името на стоката или услугата, която предлагате, като в този случай недоброжелателят може дори да ви забрани да продавате стоките и предлагате услугите под тази марка.  За това – не се бавете!

  Какво ако сте пропуснали да регистрирате марка и може ли да се направи нещо, за да се защитите в един по-късен момент?

  Името, било то на човек или на фирма, е от категорията на тъй наречените субективни права и като такова се ползва със защитата на редица законови норми и механизми за защита.

  Един от законовите механизми за защита е предвиден в българския закон за марките и географските означения. Съгласно него, възникналото по-рано във времето право на име дава право на собственика му да подаде искане за заличаване на регистрираната по-късно във времето идентична или сходна марка – регистрирана за стоки или услуги като тези, предлагани от въпросното физическо лице или фирма. За целта е необходимо да се докаже, че вашите стоки или услуги са сходни, но вие сте от по-рано на пазара.

  Исканията за заличаване се разглеждат от Патентно ведомство на Република България. Разглеждането им отнема около 1 година, като в отделни случаи разглеждането може да отнеме и повече време.

  Решението на Патентно ведомство не е окончателно, то може да се обжалва пред съда като отнема средно около една, две или три години, според конкретния случай.

  Производствата пред Патентно ведомство и пред съда са свързани с разходи, като държавни и съдебни такси, както и хонорари за професионални представители по индустриална собственост и адвокати и най-важното – са продължителни като време.

  Всичко това може да се избегне и да бъде спестено ако вие, предлагайки стоките или услугите си, подадете навременно искане за регистрация на фирмата ви или на стоките и услугите, като марка – за съответните стоки или услуги, които предлагате.

  Регистрацията на марка:

  Процедурата по регистрация отнема около 1 година, ако няма подадени опозиции срещу заявката за регистрация на марката и далеч не е толкова скъпа, колкото вероятно си мислите. От момента на подаване на заявката, марката ви е защитена срещу недоброжелателни конкуренти и имитатори.

  Един от проблемите, който би могъл да възникне в производството по регистрация, е ако името, което искате да регистрирате като марка, е описателно по отношение на стоките или услугите, които фирмата ви предлага.

  Например ако фирмата ви е „Мебел“ ЕОД и изработва и продава мебели под името “Мебел”. В такъв случай Патентно ведомство следва да откаже регистрацията на марката „Мебел“, защото тя няма да има отличителен характер по отношение на предлаганите стоки, а и освен това не може да бъде забранено на всички други лица, произвеждащи и продаващи мебели, да използват думата мебел в тази връзка.

  В такъв случай марката би могла да се регистрира не като словна (т.е. не като дума), а като комбинирана марка – като към думата „мебел“ се добави някакво изображение и/или допълнителни думи, които да увеличат отличителния характер на марката спрямо предлаганите стоки и/или услуги – мебели.

   

  Адвокат Андон Настев

  Петя Нойчева и партньори, адвокатско дружество

  Контакт

  Пишете ни

  Моля, използвайте формуляр по-долу за вашите запитвания. Всяка споделена от вас информация ще се счита за конфиденциална и ще бъде изпозвана единствено в правната ни консултация към вас. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна.


  Задължителните полета са отбелязани със звездички.

  Офис

  улица „Дойран“ 15
  вход Б, етаж 4, офис 9
  София 1680, България
  телефон +359 2 958 2338
  факс +359 2 858 6142
  email office@pnp.bg