Донякъде предвидимо,

Първата ни
консултация
е винаги
безплатна.

„Опишете себе си с три думи.“

Компетентни, профилирани
и разбираеми.

По същество:

Търговските
марки в ЕС:
последни
развития.

  Сфери на дейност

  • Комплексна услуга, включваща ангажиране на кантората с цялостната дейност на дружеството:

   • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
   • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи във връзка с дейността на дружеството;
   • Консултации относно придобиването на лицензи и административни разрешения;
   • Учредяване на дружества с оглед инвестиционната цел на клиента;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции;
   • Подготовка на документи във връзка с взети решения от органите на управление на дружеството.
   • Проверка на наименованието на марката;
   • Регистрация на национални марки, марки на Европейския съюз и международни регистрации;
   • Представителство пред Световната организация за интелектуална собственост, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Патентното ведомство на Република България;
   • Представителство по спорове за нарушени права върху марка;
   • Процесуално представителство.
   • Представителство пред БАБХ и други институции във връзка с регистриране на обекти и различни категории храни и хранителни добавки;
   • Консултации във връзка с етикетирането на храните и хранителните добавки;
   • Съдействие при проверки на обекти, съставяне на документи;
   • Процесуално представителство пред съд при обжалване на наказателни постановления за нарушаване разпоредбите на законодателството в областта на храните.
   • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци;
   • Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
   • Изготвяне на търговски договори, споразумения, меморандуми и други търговски документи;
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции, вписване на особени залози;
   • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Участие в провеждането на преговори;
   • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на спорове;
   • Представителство пред съд и арбитраж в случай на нарушаване на договорните задължения.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
   • Изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения – дисциплинарни уволнения, съкращаване, масови уволнения;
   • Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с незаконни уволнения и получаване на обезщетения.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне на договори, споразумения, меморандуми и други документи;
   • Участие в преговори за сключване на договори и подписване на споразумения;
   • Представителство пред съд;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на търговски, граждански и административни дела;
   • Изготвяне на съдебни книжа без представителство по делото;
   • Оценка на възможните правни рискове от образуването на съдебно производство по конкретен правен спор;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове;
   • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания.
   • Консултации във връзка със започнали и/или бъдещи производства пред КЗК;
   • Представителство в производство пред КЗК;
   • Проучвания, становища и консултиране относно конкурентното право.

  Доверете ни правните си проблеми

  Оставете корпоративните си правни проблеми на екипа на Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори”. Имаме за цел да предотвратяваме проблемите, още преди да са възникнали, защото познаваме бизнеса на клиентите си. Ние отговаряме на телефонните обаждания винаги и по всяко време. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!

  Препоръчва Arial Narrow, 11pt.

  Петя Нойчева

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2000 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на преговорите и договорното право.

  Фокусът на Адвокат Нойчева в преговорите е насочен към търговските преговори между дружества, както и в преговорите с банки и държавни институции. Адвокат Нойчева има дългогодишен опит при водене на преговори в държавите от Европейския съюз, Швейцария, държавите от Близкия Изток, между които Иран, ОАЕ, Кувейт, Катар, както и САЩ, Китай, Япония и др. Адвокат Нойчева има богата практика в изготвянето на стратегия при водене на преговори от правна и търговска гледна точка.

  Адвокат Нойчева е специалист в договорното право и изготвянето на търговски договори.

  Адвокат Нойчева работи съвместно с местни и чуждестранни адвокатски кантори, експерти в различни области на правото, и при нужда може да съдейства с консултаця за избор на подходящата правна кантора или специалист в България и по света, като осъществява надзор до приключване на конкретния случай.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време Адвокат Нойчева пътува и играе тенис.

  +359 2 958 23 38 | +359 888 640 973 | noycheva@pnp.bg
  български, английски

  Ведомственият прерафаелит.

  Андон Настев

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2006 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на договорното право, правото на индустриална собственост и процесуалното представителство.

  Адвокат Настев специализира в договорно право, като е утвърден експерт в търговските договори, включително договорите с обекти на авторски права и на сродни на авторските права.

  Фокусът на Адвокат Настев в областта на индустриална собственост е насочен към търговските марки. Адвокат Настев консултира, регистрира и защитава вашата търговска марка.

  По искане на Адвокат Настев беше допуснато едно от първите (по ГПК от 2008 г.) преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз – за тълкуване на чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, включително за тълкуване на понятието „внос” по смисъла на чл. 5, параграф 3, буква в) от директивата.

  Адвокат Настев е вписан за представител по индустриална собственост в областта на марките, под No 476 от Регистъра на вписаните към Патентно ведомство на Република България представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев е вписан и като европейски представител по индустриална собственост в областта на марките към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост под No 69916 от Регистъра на вписаните към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев работи съвместно с местни представители по индустриална собственост за държавите от Европа, Близкия Изток и Азия. При необходимост от регистрация на чуждестранни национални марки Адвокат Настев оказва посредничество между клиента и чуждестранни офиси за интелектуална собственост, като осъществява надзор до успешното завършване на процедурата по регистрация.

  Професионално използва английски, немски и руски език.

  В свободното си време aдв. Настев се занимава с фотография, рисуване и керамика.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 021 029 | nastev@pnp.bg
  български, английски, немски, руски

  Знае кой уби Лора Палмър.

  Гинка Димитрова

  Асоцииран адвокат

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2010 г.

  Започва работа в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” през 2007 г. Асоцииран адвокат от 2010 г.

  Специалист в областта на законодатекството за храните, хранителните добавки и медицинските изделия.

  Фокусът на Адвокат Димитрова е насочен към законодателството в областта на храните като развиваща се сфера от правото в България. Адвокат Димитрова специализира в Европейското законодателство за храните. Участва в множество дискусии и обучения в тази сфера, включително в срещи с българските органи по безопасност на храните. Автор е на предложения за промени на хранителното законодателство.

  Адвокат Димитрова е консултант във връзка със законодателството относно медицински изделия. Притежава квалификация и опит в дейности относно регистрирането, етикетирането и позиционирането на пазара на медицински изделия от всякакъв клас. Участва в обучения, свързани със законодателството относно медицинските изделия в Европа и света, включително в проведеното в Дюселдорф стратегическо обучение The International Congress on Market Access & Regulatory Affairs in Medical Devices (MARA2016).

  Адвокат Димитрова е консултант за корпоративните регистрации пред държавната и общинските администрации – Агенция Митници, БАБХ, ИАЛ, КЗЛД, ТР, МЗ, РИОСВ и др. Притежава сериозен опит в решаване на конфликтни ситуации между бизнеса и държавната администрация.

  Личната кауза на Адвокат Димитрова е осъществяването на процесуално представителство пред съда като служебен защитник, в опит да допринесе за утвърждаване правото на защита на гражданите без оглед на финансовото им или социално положение.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време обича да чете, пътува и къмпингува.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 44 92 91 | dimitrova@pnp.bg
  български, английски

  Силата отвъд мускулите.

  Димитър Янев

  Юридически сътрудник

  Започва работа в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” през 2016 г.

  Димитър Янев е магистър по право, дипломирал се с отличие в Университета за национално и световно стопанство през 2015 г. Участва и печели награди в национални състезания за решаване на казуси по гражданско и търговско право по време на обучението си. Публикува статии и участва в семинари по търговско право.

  Димитър Янев осигурява техническо съдействие на екипа на адвокатското дружество, участва в подготовката на всякакви видове документи и осъществява контакти с клиенти и партньори.

  Димитър Янев има интереси в областта на търговското и договорното право, правото на индустриалната собственост и трудовото право.

  Владее английски език.

  В свободното си време се наслаждава на пешеходен планински туризъм.

  +359 2 958 23 38 | +359 890 91 11 01 | yanev@pnp.bg
  Bulgarian, English

  The PNP bimonthly
  или статия на двумесечието.

  В тази секция на всеки два месеца ще откривате статии, написани от някой от нас. Темите ще са правни, но такива, които биха могли да са от помощ на нашите клиенти. Целта ни е да направим конкретни правни проблеми или актуални въпроси разбираеми като избегнем, до колкото това е възможно, ведомствения език.

  The PNP Bimonthly

  Предишни броеве

  Tърговските марки в ЕС: последни развития.

  Притежателите на марки на Европейския съюз (със старото наименование марки на Общността) и на марки с международна регистрация, по които Европейският съюз е посочен, имат право в периода от 23.03.2016 г. до 24.09.2016 г. да подадат декларация по чл. 28, ал. 8 от новия Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета.

  На 16.12.2015 г. Европейският парламент прие нов регламент – Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета, който измени стария Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и редица други нормативни актове.

  Новият регламент влезе в сила на 23.03.2016 г.

  Преди влизането в сила на новия регламент, по отношение на марки които са били заявени за регистрация преди 22.06.2012 г. по отношение на цяло заглавие на съответен клас от Класификацията от Ница, се приемаше, че обхващат и предоставят правна закрила по отношение на всички стоки или услуги, включени в азбучния списък със стоки или услуги на съответния клас, т.е. заглавията на класовете по отношение на тези марки се тълкуваха разширително, а не стеснително (буквално).

  След влизането в сила на новия регламент, заглавията на класовете със стоки или услуги от Класификацията от Ница ще бъдат тълкувани по отношение на всички марки стеснително (буквално). Това означава, че ще включват само онези стоки или услуги, които са обхванати от буквалния смисъл на понятията, включени в заглавието на съответния клас. Поради това, на собствениците на марки на Европейския съюз, респективно марки с международна регистрация, по които е посочен ЕС, които преди 22.06.2012 г. са били заявени за регистрация, респективно за международна регистрация (или за териториалното разширение) чрез посочване на ЕС и които са регистрирани на или преди 22.03.2016 г. за цяло заглавие на съответен клас от Класификацията от Ница, се дава възможност в периода от 23.03.2016 г. до 24.09.2016 г. да подадат декларация по чл. 28, ал. 8 от новия регламент, с която да декларират, че намерението им към датата на подаване на заявката за регистрация, респективно на искането за международна регистрация или за териториално разширение по Мадридската система, е било да търсят защита за стоки или услуги извън тези, обхванати от буквалния смисъл на понятията, включени в заглавието на съответния клас.

  Така например, ако сте собственик на марка на Европейския съюз за следните услуги – „транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания“ (т.е. за цялото заглавие на клас 39), а вие предлагате и означавате с вашата марка единствено и само отдаване под наем на водолазни костюми, които не са включени в заглавието на клас 39, следва до 24.09.2016г. да подадете декларация по новия регламент, с която да заявите изрично, че намерението ви към датата на подаване на заявката за регистрация на марката ви е било да търсите защита за услуги извън тези, обхванати от буквалния смисъл на услугите, включени в заглавието на клас 39, а именно, във вашия случай – за отдаване под наем на водолазни костюми. Въз основа на подадената от вас декларация услугата отдаване под наем на водолазни костюми ще бъде добавена към гореизброените услуги, включени в заглавието на клас 39.

  Ако обаче марката ви е регистрирана за следните услуги – „транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания; отдаване под наем на водолазни костюми“ (т.е. за цялото заглавие на клас 39 плюс отдаване под наем на водолазни костюми) и вие предлагате и означавате с вашата марка единствено и само отдаване под наем на водолазни костюми, не е необходимо да подавате декларация по новия регламент.

  Стоките или услугите, изброени в подадената декларация по новия регламент, е необходимо да са включени в азбучния списък със стоки или услуги на посочения клас на съответното издание на Класификацията от Ница, което е било в сила към датата на подаване на заявката за регистрация на марката на Европейския съюз, респективно на искането за международна регистрация или за териториално разширение по Мадридската система.

  Ако в рамките на шестмесечния срок – от 23.03.2016 г. до 24.09.2016 г., собствениците на засегнатите марки на Европейския съюз, респективно марки с международна регистрация, по които е посочен ЕС, пропуснат да подадат декларация по чл. 28, ал. 8 от новия регламент, след 24.09.2016 г. ще се приема, че марките им предоставят защита само по отношение на онези стоки или услуги, които са обхванати от буквалния смисъл на понятията, включени в заглавието на съответния клас.

  Срокът за подаване на декларации по чл. 28, ал. 8 от новия регламент е преклузивен! Това означава, че той не може да бъде удължен.

  Декларацията по чл. 28, ал. 8 от новия регламент следва да бъде подадена на един от петте официални езика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (с предишно наименование Служба за хармонизация на вътрешния пазар), а именно: английски, немски, френски, италиански или испански.

  За подаването и обработването на декларациите по новия регламент не се дължат и събират такси в полза на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. В тази връзка собствениците на марки следва да бъдат предупредени за зачестилите напоследък случаи на измами от страна на недобросъвестни лица, които се опитват да въведат в заблуждение собствениците на марки, за да се облагодетелстват за тяхна сметка.

  В заключение следва да се отбележи, че чл. 28, ал. 8 от новия регламент не се прилага по отношение на подадени на или след 22.06.2012 г. заявки за регистрация на марки на Европейския съюз (със старо наименование марки на Общността) и на марки с международна регистрация, по които Европейският съюз е посочен, както и по отношение на такива, които са били подадени на или преди 21.06.2012 г., но към 23.03.2016 г. все още не са регистрирани.

  В случай, че желаете да подадете декларация по чл. 28, ал. 8 от новия регламент е препоръчително да се свържете с професионалист. Адвокат Андон Настев е вписан европейски представител по индустриална собственост и с удоволствие ще ви консултира и съдейства.

  Контакт

  Пишете ни

  Моля, използвайте формуляр по-долу за вашите запитвания. Всяка споделена от вас информация ще се счита за конфиденциална и ще бъде изпозвана единствено в правната ни консултация към вас. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна.


  Задължителните полета са отбелязани със звездички.

  Офис

  улица „Дойран“ 15
  вход Б, етаж 4, офис 9
  София 1680, България
  телефон +359 2 958 2338
  факс +359 2 858 6142
  email office@pnp.bg