Законодателство за медицинските изделия

Нашият екип притежава дългогодишен опит, натрупан в работата си с производители, търговци на едро и дребно, вносители и дистрибутори на медицински изделия. Ние консултираме клиентите си във всички сфери на търговията с медицински изделия. Ние можем да поемем напълно регистрацията на Вашият продукт и да Ви съдействаме във всички фази – от регистрацията като търговец на едро, през регистриране на медицинското изделие, съставяне на специфични договори, етикетиране на изделието, реклама и спазване на потребителски права за медицински изделия. Съдействието ни със специализирани международни консултанти в областта на медицинските изделия ни позволява да не оставим нерешен проблем.

Повече:

  • Консултиране по всякакви въпроси в областта на медицинските изделия;
  • Регистрация на търговци на едро, складове и медицински изделия;
  • Изготвяне на специфична техническа документация за медицински изделия;
  • Проучвания възможности за регистрация на медицински изделия;
  • Представителство пред Изпълнителна агенция по лекарствата по всички административни процедури
  • Изготвяне на специфични документи, свързани с медицинските изделия, преглед на реклами и други материали, предназначени за потребителя.
  • Представителство пред съд във връзка със спорове или наложени санкции по повод дейността с медицински изделия.

Компенсация от държавата? Кой и как?

Като мярка на помощ за бизнеса, засегнат от извънредното положение, Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (наричан по-долу закон/ът) предвиди, че пo врeмe нa извънредното положение и зa cрoк нe пo-дълъг oт 3 мeceцa НОИ ще прeвeждa 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати зa мeceц януaри 2020 на работниците и служителите, ocигурeни пo чл. 4, aл. 1, т. 1 oт Кoдeкca зa coциaлнo ocигурявaнe oт работодатели, които oтгoвaрят нa определени критeрии.

С изменението и допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се прие, че държавата ще поеме като част от компенсацията и дължимите от работодателите осигурителни вноски за въпросните 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които работодателите ще получават компенсация. Така работодателите ще плащат от своя джоб само остатъка от 40% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които получават компенсация и дължимите от работодателя осигурителни вноски за този остатък от 40%.

Годишните финансови отчети (ГФО) се обявяват вече само с декларация за тяхното приемане

На 24.04.2020 бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Закона за търговския регистър).

Считано от 24.04.2020 ГФО и годишните доклади за дейността на дружествата ще се обявяват в Търговския регистър единствено с декларация от законния представител на дружеството, удостоверяваща че те са приети от съответния орган на дружеството, който е отговорен за тяхното приемане. Тази промяна се прилага и към заварените заявления за обявяване на ГФО в Търговския регистър.