След промени отпадат или се променят важни изисквания към бизнеса по Закона за мерките срещу изпирането на пари

След промени от 7ми май тази година, следните изисквания бяха променени/отпаднаха: 1. Вътрешните правила на задължените лица по ЗМИП следва да се преведат в съответствие със закона в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска. Това ще бъде направено на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ /ДАНС/ и

Търговци на едро – задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Проверете предмета на дейност на дружеството си! След 12.05.2019г. нови правила по ЗМИП. Влезе в сила новият правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/. До 12.05.2019г. всички задължени лица и фирми следва да приемат нови вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и да ги изпратят на директора

Без повече акции на приносител за българските дружества

От 23 октомври 2018 година акциите на българските акционерни дружества и командитни дружества с акции могат да бъдат само поименни, т.е. издадени на конкретно физическо или юридическо лице, но не и такива на приносител. Промяната е във връзка с Директива на Европейския парламент за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

Награда на International Advisory Experts (IAE) Awards за 2017г.

Петя Нойчева & Партньори бяха отличени в три категории на годишните награди на International Advisory Experts (IAE) за 2017: търговско право, договорно право и интелектуална собственост. Годишните награди на IAE са признание за правни фирми, чийто изключителни успехи и устойчив растеж през годината са били отчетени преди всичко от техните колеги и конкуренти. Номинациите се

Отпада задължението за обявяване на годишен финансов отчет в Търговския регистър за дружества, които не са осъществявали дейност

От началото на 2018г. влизат в сила промените в данъчното законодателство, съгласно които отпада задължението за обявяване на годишен финансов отчет в Търговски регистър от дружества, които не са осъществявали дейност през последната година. Вместо обявяването на годишен финансов отчет, управителите на тези дружества следва да обявят декларация в свободен текст, с която същите декларират,

Промени при фондациите и сдруженията

От началото на 2018 година влизат в сила промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Основната промяна, която касае участващите и ръководещите на сдружения и/или фондации, е прехвърлянето на регистрите на юридическите лица с нестопанска цел, каквито са  сдруженията и фондациите, от окръжните съдилища към Агенция по вписванията.

Промени в Търговския закон в сила от 01.01.2017 г.

От началото на 2017 година са в сила промени на Търговския закон, които засягат всяко Дружество с ограничена отговорност, регистрирано в България. Съществена част от тези промени са свързани с вземането на следните решения на Общото събрание на дружествата ООД и ЕООД: Приемане и изключването на съдружници; Съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов