Статии

Без повече акции на приносител за българските дружества

От 23 октомври 2018 година акциите на българските акционерни дружества и командитни дружества с акции могат да бъдат само поименни, т.е. издадени на конкретно физическо или юридическо лице, но не и такива на приносител. Промяната е във връзка с Директива на Европейския парламент за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

ВИНАГИ ЛИ СЕ ИСКА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Преди две седмици ми се наложи да подам заявления за издаването на скица и удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот. При подаването на заявленията служителите ме помолиха да подпиша и декларации за даване на съгласие за обработване на личните ми данни с цел предоставяне на заявените от мен административни услуги. Служителите бяха толкова любезни

Награда на International Advisory Experts (IAE) Awards за 2017г.

Петя Нойчева & Партньори бяха отличени в три категории на годишните награди на International Advisory Experts (IAE) за 2017: търговско право, договорно право и интелектуална собственост. Годишните награди на IAE са признание за правни фирми, чийто изключителни успехи и устойчив растеж през годината са били отчетени преди всичко от техните колеги и конкуренти. Номинациите се

Класификация на стоки и услуги при регистрацията на марка

Имате продукт/услуга и сте измислили марка за него. Проверили сте, че марката е свободна. Следващата крачка е да класифицирате към кой клас стоки или услуги принадлежи вашият продукт/услуга. Марките се регистрират за определени стоки и/или услуги, които планирате да означавате с вашата марка и да предлагате на потребителите. Стоките и услугите са класифицирани и групирани

Нуждата от DPO (Data protection officer)

От началото на 2018г. все по усилено се говори за новия регламент за защита на личните данни (GDPR), както и за това колко нови права, задължения и ограничения въвежда същият за всеки, който събира и обработва лични данни (наричан още администратор на лични данни).   Реално промените не са малко, но не са и толкова

Отпада задължението за обявяване на годишен финансов отчет в Търговския регистър за дружества, които не са осъществявали дейност

От началото на 2018г. влизат в сила промените в данъчното законодателство, съгласно които отпада задължението за обявяване на годишен финансов отчет в Търговски регистър от дружества, които не са осъществявали дейност през последната година. Вместо обявяването на годишен финансов отчет, управителите на тези дружества следва да обявят декларация в свободен текст, с която същите декларират,

ДИСЦИПЛИНАРНОТО УВОЛНЕНИЕ за работодатели

Налагането на дисциплинарни наказания е уредено подробно в Кодекса на труда и съществува достатъчно дълго време, за да са изградили работодателите умения за прилагането му. Въпреки това изобилства от решения на съда, с които работодателите са осъдени да заплатят на служителите съществени обезщетения, поради отмяна на незаконно уволнение, а в много случаи и да ги

Регистрацията на марка

В статията си кога и дали да регистрираме име като марка разгледах въпроса в кои случаи следва да запазите името си като марка и как да изберете име/лого. В статията си в кои държави да регистрирате своя марка обсъдих каква марка да регистрирате – национална, регионална, респективно национална или регионална с международна регистрация. В настоящата

Промени при фондациите и сдруженията

От началото на 2018 година влизат в сила промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Основната промяна, която касае участващите и ръководещите на сдружения и/или фондации, е прехвърлянето на регистрите на юридическите лица с нестопанска цел, каквито са  сдруженията и фондациите, от окръжните съдилища към Агенция по вписванията.

Защитата на лични данни – какво ни очаква с приемането на новия Регламент № 679 от 2016г. на Европейския съюз

На всяко дружество, търговец, адвокат, лекар, държавен служител и т.н., се налага ежедневно да събира и обработва лични данни за целите на дейността си (назначаване на служители, сключване на договори, попълване на формуляри и други). За да може тези данни да се обработват, е необходимо дружествата да се регистрират като администратори на лични данни и