Статии

След промени отпадат или се променят важни изисквания към бизнеса по Закона за мерките срещу изпирането на пари

След промени от 7ми май тази година, следните изисквания бяха променени/отпаднаха: 1. Вътрешните правила на задължените лица по ЗМИП следва да се преведат в съответствие със закона в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска. Това ще бъде направено на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ /ДАНС/ и

Новата уредба за медицинските изделия – Предизвикателства за търговците

С приемането на новите правила, регламентиращи нормативната уредба на медицинските изделия на европейския пазар пред бизнеса бяха поставени нови предизвикателства, на които изглежда не всички ще успеят да отговорят в изискуемите срокове. Регламента на Европейския Парламент за медицинските изделия (MDR) влезе в сила на 26.05.2017г., с тригодишен преходен период – до 26.05.2020г. Целта на преходния

Търговци на едро – задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Проверете предмета на дейност на дружеството си! След 12.05.2019г. нови правила по ЗМИП. Влезе в сила новият правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/. До 12.05.2019г. всички задължени лица и фирми следва да приемат нови вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и да ги изпратят на директора

Без повече акции на приносител за българските дружества

От 23 октомври 2018 година акциите на българските акционерни дружества и командитни дружества с акции могат да бъдат само поименни, т.е. издадени на конкретно физическо или юридическо лице, но не и такива на приносител. Промяната е във връзка с Директива на Европейския парламент за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

ВИНАГИ ЛИ СЕ ИСКА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Преди две седмици ми се наложи да подам заявления за издаването на скица и удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот. При подаването на заявленията служителите ме помолиха да подпиша и декларации за даване на съгласие за обработване на личните ми данни с цел предоставяне на заявените от мен административни услуги. Служителите бяха толкова любезни

Награда на International Advisory Experts (IAE) Awards за 2017г.

Петя Нойчева & Партньори бяха отличени в три категории на годишните награди на International Advisory Experts (IAE) за 2017: търговско право, договорно право и интелектуална собственост. Годишните награди на IAE са признание за правни фирми, чийто изключителни успехи и устойчив растеж през годината са били отчетени преди всичко от техните колеги и конкуренти. Номинациите се

Класификация на стоки и услуги при регистрацията на марка

Имате продукт/услуга и сте измислили марка за него. Проверили сте, че марката е свободна. Следващата крачка е да класифицирате към кой клас стоки или услуги принадлежи вашият продукт/услуга. Марките се регистрират за определени стоки и/или услуги, които планирате да означавате с вашата марка и да предлагате на потребителите. Стоките и услугите са класифицирани и групирани

Нуждата от DPO (Data protection officer)

От началото на 2018г. все по усилено се говори за новия регламент за защита на личните данни (GDPR), както и за това колко нови права, задължения и ограничения въвежда същият за всеки, който събира и обработва лични данни (наричан още администратор на лични данни).   Реално промените не са малко, но не са и толкова

Отпада задължението за обявяване на годишен финансов отчет в Търговския регистър за дружества, които не са осъществявали дейност

От началото на 2018г. влизат в сила промените в данъчното законодателство, съгласно които отпада задължението за обявяване на годишен финансов отчет в Търговски регистър от дружества, които не са осъществявали дейност през последната година. Вместо обявяването на годишен финансов отчет, управителите на тези дружества следва да обявят декларация в свободен текст, с която същите декларират,

ДИСЦИПЛИНАРНОТО УВОЛНЕНИЕ за работодатели

Налагането на дисциплинарни наказания е уредено подробно в Кодекса на труда и съществува достатъчно дълго време, за да са изградили работодателите умения за прилагането му. Въпреки това изобилства от решения на съда, с които работодателите са осъдени да заплатят на служителите съществени обезщетения, поради отмяна на незаконно уволнение, а в много случаи и да ги