Сайтът ни е освежен, но

Първата ни консултация е винаги безплатна, какъвто и да е правният ви въпрос.

Заявете вашата безплатна консултация тук.

„Опишете себе си с три думи.“

Компетентни, профилирани
и разбираеми.

Повече подробности.

По същество

Нови правила за търговската и законова гаранция

Статия на месеца

Доверете ни правните си проблеми

Оставете правните си въпроси на екипа на Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори”. Ние предотвратяваме проблемите, още преди да са възникнали, защото познаваме бизнеса на клиентите си. Отговаряме на телефонните обаждания по всяко време. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!

Препоръчва Arial Narrow, 11pt.

Петя Нойчева

Съдружник

тел: + 359 2 958 23 38,
мобилен: + 359 888 64 09 73
noycheva@pnp.bg

български, английски
 • Адвокат с повече от 20 годишен опит.
 • Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори”.
 • Специалист в областта на местните и международни търговските преговори и договорното право.

Фокусът на Адвокат Нойчева в преговорите е насочен към местни и международни търговските преговори между дружества. Адвокат Нойчева има дългогодишен опит при водене на преговори в държавите от Европейския съюз, Швейцария, държавите от Близкия Изток, както и САЩ, Китай, Япония и др. Адвокат Нойчева има богата практика в изготвянето на стратегия при водене на преговори от правна и търговска гледна точка.

Адвокат Нойчева има дългогодишен опит в изграждането и организирането на правните структури на холдингови компании и координация на правните консултанти, в различни държави в Европейския съюз и по света. При работата си адв. Нойчева обръща специално внимание на културните различия.

Адвокат Нойчева е специалист в договорното право и изготвянето на търговски договори.

Адвокат Нойчева работи съвместно с местни и чуждестранни адвокатски кантори, експерти в различни области на правото, и при нужда може да съдейства с консултаця за избор на подходящата правна кантора или специалист в България и по света, като осъществява надзор до приключване на конкретния случай.

Професионално използва английски език.

Знае кой уби Лора Палмър.

Гинка Димитрова

Съдружник

тел: + 359 2 958 23 38
мобилен: + 359 885 44 92 91
dimitrova@pnp.bg

български, английски
 • Адвокат с повече от 10 годишен опит.
 • Започва работа в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” през 2007 г. Съдружник от 2017 г.
 • Специалист в областта на законодатекството за храните, хранителните добавки и медицинските изделия.

Фокусът на Адвокат Димитрова е насочен към законодателството в областта на храните като развиваща се сфера от правото. Адвокат Димитрова специализира в Европейското законодателство за храните. Участва в множество дискусии и обучения в тази сфера, включително в срещи с българските органи по безопасност на храните. Автор е на предложения за промени на хранителното законодателство.

Адвокат Димитрова е консултант във връзка със законодателството относно медицински изделия. Притежава квалификация и опит в дейности относно регистрирането, етикетирането и позиционирането на пазара на медицински изделия от всякакъв клас. Участва в обучения, свързани със законодателството относно медицинските изделия в Европа и света.

Адвокат Димитрова е консултант за корпоративните регистрации пред държавната и общинските администрации – Агенция Митници, БАБХ, ИАЛ, КЗЛД, ТР, МЗ, РИОСВ и др. Притежава сериозен опит в решаване на конфликтни ситуации между бизнеса и държавната администрация.

Личната кауза на Адвокат Димитрова е осъществяването на процесуално представителство пред съда като служебен защитник, в опит да допринесе за утвърждаване правото на защита на гражданите без оглед на финансовото им или социално положение.

Професионално използва английски език.

Биляна Мъгърдичян

Асоцииран адвокат

тел: + 359 2 958 23 38
е-mail: magardichian@pnp.bg

български, английски
 • Адвокат с повече от 20 годишен опит в областта на индустриална собственост. Асоцииран адвокат в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от 2020.
 • Вписан представител по индустриална собственост в Патентното ведомство на Република България
 • Вписан представител по индустриална собственост в Службата на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост

Фокусът на Адвокат Мъгърдичян в областта на индустриална собственост е насочен към търговските марки. Адвокат Мъгърдичян консултира, регистрира и защитава вашите търговски марка и дизайни.

Адвокат Мъгърдичян има дългогодишен опит в областта на защитата на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, в проучване за предходни права и избор на подходяща марка за Вашия бизнес, във воденето преговори при образувани опозиционни производства, наблюдение на новозаявени марки, както и при управлението на портфолио от марки регистрирани в различни държави.

Адвокат Мъгърдичян работи съвместно с местни представители по индустриална собственост за държавите от Европа, Близкия Изток и Азия, експерти в областта на интелектуалната собственост, като при нужда може да съдейства с консултация за избор на подходяща правна кантора или специалист по света, като осъществява надзор до успешното завършване на процедурата по регистрация.

Професионално използва английски език.

Елеонора Трифонова

Стажант

тел: +359 2 958 23 38
trainee@pnp.bg

български, английски
 • Учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ от 2018г.
 • Работи в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори“ от 2019г.

Новини и статии

В тази секция — освен последните новини от правната сфера — на всеки два месеца ще откривате статии, написани от някой от нас. Темите на статиите ще са правни, но такива, които биха могли да са от помощ на нашите клиенти. Целта ни е да направим конкретни правни проблеми или актуални въпроси разбираеми като избегнем, до колкото това е възможно, ведомствения език.

Адвокатско дружество “Петя Нойчева и партньори” ще използва предоставения от вас имейл само за изпращане на новини или статии, не по-често от веднъж месечно. Като се абонирате вие давате съгласието си за това, а ние ви уверяваме, че ще съхраняваме вашата информация отговорно.

Можете да промените решението си по всяко време, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на всеки имейл, който получавате от нас, или като се свържете с нас на newsletter@pnp.bg.

Финансова подкрепа за Малки и Средни Предприятия

До 1500 евро за защита на права в областта на индустриалната собственост като финансова подкрепа за МСП

В края на миналата година Европейската комисия в сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост учреди фонд от 20 милиона евро, които да бъдат предоставени на малки и средни предприятия за развитие и защита на права върху обекти на индустриалната собственост.

Какво представлява помощта

С финансовата помощ могат да се възстановяват разходи до 1500 евро, направени във връзка с: а) предварителна диагностика на интелектуалната собственост на предприятието и/или б) заплатени такси за регистрация на марки и дизайни.

Ето и съотношението за възстановяване на разходите за всяко от двете пера:
• Фондът възстановява 75% (но не повече от 1500 евро) от разходите за услуги по предварителна диагностика за притежавани от предприятието обекти на индустриална собственост;
Предварителната диагностика на индустриалната собственост на кандидатстващото предприятие се извършва и координира от националните ведомства на държавите-членки. Преглед на списъка с участващите ведомства показва обаче, че не всяка държава-членка е участник в тази програма. Хубавата новина за българските малки и средни предприятия е, че Патентното ведомство на Република България е партньор на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост по тази програма, което им дава възможност да кандидатстват за възстановяване на средства по нея.

Услугата по предварителна диагностика не е правна услуга. Тя се извършва от определени от националното ведомство (в случая за България това е Патентното ведомство) експерти. Експертите, след като се запознаят с бизнес модела на предприятието, предоставяните стоки и/или услуги и бъдещите му планове, му помагат да изгради собствена стратегия и определи кои обекти на индустриална собственост следва да бъдат регистрирани.
• Фондът възстановява 50% (но не повече от 1500 евро) от размера на платените такси за регистрация на марки и/или дизайни на национално ниво (марки регистриран в Патентното ведомство на Република България), на регионално ниво (марки регистрирани за територията на Бенелюкс), или на европейско ниво (марки регистрирани в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост).
Имайте предвид, че за всяка държава участваща в програмата включително и за България има определени допустими размери на таксите за предварителната диагностика. Предвидени са допустими размери и на таксите за регистрация на национални, регионални или европейски марки и дизайни. Например, допустимите размери на таксите за регистрация на марки и дизайни, които подлежат на възстановяване, са основните такси за регистрация, в които не се включват таксите за допълнителен клас на марка или за отложена публикация на дизайн. Т.е., ако заплатите 1050 регистрационна такса за регистрация на европейска марка в три класа, на възстановяване ще подлежат 50% от основната такса, която е 850 евро.
Иначе, предприятията имат право да кандидатстват за възстановяване на разходи направени, както за предварителна диагностика или за платени такси за регистрация на марки/дизайни, така и за възстановяване на суми и по двете пера. Общият размер на възстановените суми обаче ще бъде до 1500 евро.

Кой може да се кандидатства
Финансовата подкрепа е предназначена за малки и средни предприятия, които имат седалище на територията на Европейския съюз. Съгласно официалната дефиниция малко и средно предприятие е предприятие, което отговаря на следните критерии:
категория персонал оборот (млн) или активи (млн)
средно < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m
малко < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m
микро < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m

Документите за кандидатстване по програмата, заявките за регистрация на марки и/или дизайни, както и искането за възстановяване на средствата, могат да бъдат подадени както от законния представител на предприятието, така и от негов представител.

Кога може да се кандидатства

През 2021 година по разглежданата програма може да се кандидатства в рамките на пет времеви прозореца. За втората половина на годината това са периодите 01 юли – 31 юли 2021 г. и 01 септември – 30 септември 2021 г. Трябва да се има предвид, че подадените извън посочените срокове кандидатури няма да бъдат разглеждани.

Правилата за предоставяне на финансовата помощ позволяват в един времеви период да се подаде само едно заявление. С него може да се иска: а) възстановяване на разходи направени във връзка с услуга по предварителна диагностика; б) възстановяване на разходи за регистрационни такси; или в) възстановяване на разходи, направени във ръка с предварителна диагностика и регистрационни такси. Не може да се кандидатства за една и съща услуга в два времеви прозореца, но е допустимо в единия времеви прозорец да се кандидатства за възстановяване на разходите по едната услуга, а в следващ – за другата.

Насоки за кандидатстване

На първо място предприятието, което кандидатства за финансова помощ по тази програма, следва да провери дали отговаря на критериите за малко и средно предприятие. В случай, че това условие е налице, следващата стъпка е да се снабди с удостоверение за банкова сметка и удостоверение за регистрация по ДДС. Заявлението за кандидатстване и приложенията към него се подават онлайн на страницата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Ако бъде одобрено, предприятието получава решение за отпускане на безвъзмездни средства.

Важно

• Искане за извършване на предварителна диагностика, или заплащането на такси за регистрация на марка и/или дизайн, следва да бъдат направени до тридесет дни от получаването на решението за отпускане на средства.
• Само след като разходите бъдат направени, предприятието може да кандидатства за възстановяването им.
• По програмата не се отпускат средства за вече извършена предварителна диагностика, или за вече подадени заявки за регистрация на марки или дизайни и платени регистрационни такси.
• Не се възстановят разходи направени след изтичането на тридесет дни от получаването на решението за отпускане на безвъзмездните средства.

Статистиката показва, че малките и средните предприятия, които са защитили своите права върху използваните в търговската им дейност обекти на индустриалната собственост (каквито са търговските марки, изобретенията, дизайните и др.), отчитат почти 70% повече приходи от тези, които не са го направили. В този смисъл, предоставената от Патентното ведомство на Република България в сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост възможност за възстановяване на разходите за идентифициране и защита на права върху марки и дизайни, ще бъде от голямо значение и в помощ на малките и следни предприятия, особено в условията на затруднената икономическа обстановка в страната.

Моля, имайте предвид, че статията е актуална към 20/05/2021 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата статия служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас, а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!

Предстояща забрана за влагане на Титановия диоксид /Е171/ в храни и хранителни добавки

В началото на годината очакваме приемане на законодателни промени на европейско равнище, касаещи забрана за влагане на Титанов диоксид /Е171/ в храните, произвеждани, внасяни или продавани в рамките на Европейския съюз.

 

Промяната ще засегна широк кръг производители и търговци на храни и хранителни добавки. Титановият диоксид се влага в хранителни добавки от години, като ролята му е подпомагаща – не представлява активна съставка, а се влага като оцветител. Титановият диоксид се ползва като спомагателно вещество също в готови супи, сосове, преработени ядки и други.

 

Как се стигна до промяната?

 

Въпреки скорошната преоценка на безопасността на адитива (2016) от страна на ЕФСА /EFSA/ и утвърждаването на Е 171 като допустим и безопасен за влагане в храни, до Европейската асоциация са отправени притесненията относно генотоксичността на съставката. През 2019г. държави – членки, сред които Великобритания и Нидерландия също изразяват притеснения относно актуалността на оценката за безопасност, а през миналата година ЕФСА /EFSA/ публикува актуална оценка относно безопасността на съставката за влагане в храни, есенцията на която може да намерите тук.

 

Разбира се, ЕФСА /EFSA/ няма правомощията да промени законодателството, но експертизата й е водеща при приемане на промени от оторизираните органи.

 

 

Какво се очаква след приемане на промяната?

 

 1. Титановият диоксид не може да бъде влаган при производство на храни и хранителни добавки след приемане на забраната. Това означава, че всички партиди на храни, съдържащи Е 171, планирани за производство, следва да бъдат преработени, а формулите им променени;

 

 1. През преходния 6 месечния период за храни, произведени преди влизане в сила на промяната е важно да се знае:

 

– храните, съдържащи Титанов диоксид, могат да се пускат на пазара до 6 месеца от датата на влизане в сила на забраната и да се продават до изтичане на срока им на годност;
– след изтичане на 6 -месечния срок храните, съдържащи Титанов диоксид, пуснати на пазара, могат да се продават до изтичане срока им на годност/ минимална трайност.

Пример: Ако от хранителна добавка Х, съдържаща Титанов диоксид, е произведена партида към днешна дата, същата може да се продава законно до изтичане на срока й на годност, независимо от приемането на промяната.

 

Кога ще се приеме промяната?

 

Предвид сложността на процедурата, се очаква промените да бъдат приети в първите месеци на 2022 година.

 

Моля, имайте предвид, че новината е актуална към 06.01.2022 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата новина служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!