Донякъде предвидимо,

Първата ни
консултация
е винаги
безплатна.

Не едно, не две, а…

ТРИ ОТЛИЧИЯ ОТ ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА IAE ЗА 2017.

„Опишете себе си с три думи.“

Компетентни, профилирани
и разбираеми.

По същество:

ВИНАГИ ЛИ СЕ ИСКА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ?

  Сфери на дейност

  • Комплексна услуга, включваща ангажиране на кантората с цялостната дейност на дружеството:

   • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
   • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи във връзка с дейността на дружеството;
   • Консултации относно придобиването на лицензи и административни разрешения;
   • Учредяване на дружества с оглед инвестиционната цел на клиента;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции;
   • Подготовка на документи във връзка с взети решения от органите на управление на дружеството.
   • Проверка на наименованието на марката;
   • Регистрация на национални марки, марки на Европейския съюз и международни регистрации;
   • Представителство пред Световната организация за интелектуална собственост, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Патентното ведомство на Република България;
   • Представителство по спорове за нарушени права върху марка;
   • Процесуално представителство.
   • Представителство пред БАБХ и други институции във връзка с регистриране на обекти и различни категории храни и хранителни добавки;
   • Консултации във връзка с етикетирането на храните и хранителните добавки;
   • Съдействие при проверки на обекти, съставяне на документи;
   • Процесуално представителство пред съд при обжалване на наказателни постановления за нарушаване разпоредбите на законодателството в областта на храните.
   • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци;
   • Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
   • Изготвяне на търговски договори, споразумения, меморандуми и други търговски документи;
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции, вписване на особени залози;
   • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Участие в провеждането на преговори;
   • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на спорове;
   • Представителство пред съд и арбитраж в случай на нарушаване на договорните задължения.
   • Консултации във връзка с Общия регламент относно защитата на данните /ОРЗД/;
   • Изготвяне на пълен набор от документи за администратори на лични данни.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне на договори, споразумения, меморандуми и други документи;
   • Участие в преговори за сключване на договори и подписване на споразумения;
   • Представителство пред съд;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на търговски, граждански и административни дела;
   • Изготвяне на съдебни книжа без представителство по делото;
   • Оценка на възможните правни рискове от образуването на съдебно производство по конкретен правен спор;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове;
   • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания.
   • Консултации във връзка със започнали и/или бъдещи производства пред КЗК;
   • Представителство в производство пред КЗК;
   • Проучвания, становища и консултиране относно конкурентното право.

  Доверете ни правните си проблеми

  Оставете корпоративните си правни проблеми на екипа на Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори”. Имаме за цел да предотвратяваме проблемите, още преди да са възникнали, защото познаваме бизнеса на клиентите си. Ние отговаряме на телефонните обаждания винаги и по всяко време. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!

  Препоръчва Arial Narrow, 11pt.

  Петя Нойчева

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2000 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на преговорите и договорното право.

  Фокусът на Адвокат Нойчева в преговорите е насочен към търговските преговори между дружества, както и в преговорите с банки и държавни институции. Адвокат Нойчева има дългогодишен опит при водене на преговори в държавите от Европейския съюз, Швейцария, държавите от Близкия Изток, между които Иран, ОАЕ, Кувейт, Катар, както и САЩ, Китай, Япония и др. Адвокат Нойчева има богата практика в изготвянето на стратегия при водене на преговори от правна и търговска гледна точка.

  Адвокат Нойчева е специалист в договорното право и изготвянето на търговски договори.

  Адвокат Нойчева работи съвместно с местни и чуждестранни адвокатски кантори, експерти в различни области на правото, и при нужда може да съдейства с консултаця за избор на подходящата правна кантора или специалист в България и по света, като осъществява надзор до приключване на конкретния случай.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време Адвокат Нойчева пътува и играе тенис.

  +359 2 958 23 38 | +359 888 640 973 | noycheva@pnp.bg
  български, английски

  Ведомственият прерафаелит.

  Андон Настев

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2006 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на договорното право, правото на индустриална собственост и процесуалното представителство.

  Адвокат Настев специализира в договорно право, като е утвърден експерт в търговските договори, включително договорите с обекти на авторски права и на сродни на авторските права.

  Фокусът на Адвокат Настев в областта на индустриална собственост е насочен към търговските марки. Адвокат Настев консултира, регистрира и защитава вашата търговска марка.

  По искане на Адвокат Настев беше допуснато едно от първите (по ГПК от 2008 г.) преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз – за тълкуване на чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, включително за тълкуване на понятието „внос” по смисъла на чл. 5, параграф 3, буква в) от директивата.

  Адвокат Настев е вписан за представител по индустриална собственост в областта на марките, под No 476 от Регистъра на вписаните към Патентно ведомство на Република България представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев е вписан и като европейски представител по индустриална собственост в областта на марките към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост под No 69916 от Регистъра на вписаните към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев работи съвместно с местни представители по индустриална собственост за държавите от Европа, Близкия Изток и Азия. При необходимост от регистрация на чуждестранни национални марки Адвокат Настев оказва посредничество между клиента и чуждестранни офиси за интелектуална собственост, като осъществява надзор до успешното завършване на процедурата по регистрация

  Адвокат Настев може да ви консултира относно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните /GDPR/ и да изготви за вас пълен набор от документи, отговарящи на вашата дейност и на вашите задължения.

  Професионално използва английски, немски и руски език.

  В свободното си време aдв. Настев се занимава с фотография, рисуване и керамика.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 021 029 | nastev@pnp.bg
  български, английски, немски, руски

  Знае кой уби Лора Палмър.

  Гинка Димитрова

  Асоцииран адвокат

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2010 г.

  Започва работа в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” през 2007 г. Асоцииран адвокат от 2010 г.

  Специалист в областта на законодателството за храните, хранителните добавки и медицинските изделия.

  Фокусът на Адвокат Димитрова е насочен към законодателството в областта на храните като развиваща се сфера от правото в България. Адвокат Димитрова специализира в Европейското законодателство за храните. Участва в множество дискусии и обучения в тази сфера, включително в срещи с българските органи по безопасност на храните. Автор е на предложения за промени на хранителното законодателство.

  Адвокат Димитрова е консултант във връзка със законодателството относно медицински изделия. Притежава квалификация и опит в дейности относно регистрирането, етикетирането и позиционирането на пазара на медицински изделия от всякакъв клас. Участва в обучения, свързани със законодателството относно медицинските изделия в Европа и света, включително в проведеното в Дюселдорф стратегическо обучение The International Congress on Market Access & Regulatory Affairs in Medical Devices (MARA2016).

  Адвокат Димитрова е консултант за корпоративните регистрации пред държавната и общинските администрации – Агенция Митници, БАБХ, ИАЛ, КЗЛД, ТР, МЗ, РИОСВ и др. Притежава сериозен опит в решаване на конфликтни ситуации между бизнеса и държавната администрация.

  Личната кауза на Адвокат Димитрова е осъществяването на процесуално представителство пред съда като служебен защитник, в опит да допринесе за утвърждаване правото на защита на гражданите без оглед на финансовото им или социално положение.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време обича да чете, пътува и къмпингува.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 44 92 91 | dimitrova@pnp.bg
  български, английски

  Новини и статии.

  В тази секция — освен последните новини от правната сфера — на всеки два месеца ще откривате статии, написани от някой от нас. Темите на статиите ще са правни, но такива, които биха могли да са от помощ на нашите клиенти. Целта ни е да направим конкретни правни проблеми или актуални въпроси разбираеми като избегнем, до колкото това е възможно, ведомствения език.
  Адвокатско дружество “Петя Нойчева и партньори” ще използва предоставения от вас имейл само за изпращане на новини или статии, не по-често от веднъж месечно. Като се абонирате вие давате съгласието си за това, а ние ви уверяваме, че ще съхраняваме вашата информация отговорно.

  Можете да промените решението си по всяко време, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на всеки имейл, който получавате от нас, или като се свържете с нас на newsletter@pnp.bg.

  ВИНАГИ ЛИ СЕ ИСКА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ?

  Преди две седмици ми се наложи да подам заявления за издаването на скица и удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот. При подаването на заявленията служителите ме помолиха да подпиша и декларации за даване на съгласие за обработване на личните ми данни с цел предоставяне на заявените от мен административни услуги. Служителите бяха толкова любезни и отзивчиви, че сърце не ми даде да им откажа и с удоволствие подписах въпросните декларации.

  Тази случка и силно зачестилото напоследък, след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните /ОРЗД/), събиране на съгласия за обработването на лични данни ме мотивираха да напиша настоящата статия.

  Съгласно чл. 6 от ОРЗД обработването на лични данни може да става само на някое от следните основания:

  a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни;

  б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна;

  в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение;

  г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

  д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

  е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.

  Независимо, че съгласието е посочено на първо място сред основанията за събиране и обработване на лични данни, всички основания са равностойни и равнопоставени. Наличието на което и да е от тях прави обработването законосъобразно.

  Презастраховането по логиката – „нека да си имаме едно съгласие, … за всеки случай“, може да изиграе лоша шега на администраторите, защото за съгласието за обработване на лични данни следва да се знае, че трябва да бъде дадено свободно и най-важното – даващият има правото да го оттегли по всяко време, съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД. Това означава, че след оттеглянето на съгласието администраторът следва да прекрати използването на личните данни. А ако де юре ги обработва на друго основание, това няма как да стане и рискува да изпадне в неловка ситуация, която дори може да му коства глоба или имуществена санкция, тъй като е въвел в заблуждение лицето, дало съгласието – че обработва данните му на основание съгласие и че то по всяко време може да го оттегли.

  В случая с издаването на скица и удостоверение за данъчна оценка, ако бях оттеглил съгласието си веднага след подаване на заявленията, администраторът нямаше как да прекрати обработването на личните ми данни, тъй като по закон е длъжен да ги използва с цел упражняването на официалните му правомощия – предоставянето на заявените от мен услуги и най-важното – няма право да откаже да ми предостави въпросните услуги, дори и да оттегля съгласието си. Поради това служителите не следваше да ми искат съгласие, тъй като те обработват личните ми данни на основание упражняването на официалните правомощия на съответната служба.

  Ето защо, преди да поискате съгласие за използването на лични данни, следва първо да се запитате дали не е налице някое друго правно основание за тяхното събиране и обработване, като например договор с лицето, чиито данни обработвате или законово задължение, като едни от най-често срещаните основания в частния сектор, както и какви биха били последиците при оттегляне на съгласието от лицето, което ви го е дало.

  Така, ако използвате личните данни на служителите си в качеството на работодател, за да внасяте дължимите социални осигуровки, вие го правите на основание изпълнение на ваше законово задължение, защото законът ви задължава като работодател да удържате осигуровките от заплатите на служителите си и да ги внасяте всеки месец по съответните сметки на фиска.

  Също така, ако дружеството ви ангажира майстор, който да изработи мебели за офиса ви, не би следвало да искате съгласието на майстора за използване на банковата му сметка с цел да му платите уговореното възнаграждение, защото вие извършвате това на основание изпълнение на сключения с него договор за изработка на мебели.

  В частния сектор най-често срещаните случаи, в които следва да поискате съгласие за използването на лични данни, са: директният маркетинг и изпращането на бюлетини.

  До скоро, а и все още, сред маркетинговите отдели беше често срещана практика купуването на списъци с мейли с неясен произход, за които не се знае кой и как е събирал и съставял. След влизането в сила на ОРЗД, което стана на 25 май тази година, тази практика категорично следва да бъде преустановена, защото основният принцип при директния маркетинг по отношение на физическите лица, е opt-in, а не opt-out, т.е. вие трябва предварително да получите съгласие от физическото лице, за да му изпратите търговско съобщение, а не да разчитате на това, че то може да се откаже от получаването на вашите съобщения.

  По същия начин стои и въпросът с изпращането на бюлетини/newsletter/. Препоръчително е вашият сайт да има опция за получаване на съгласие, за съхраняване на информация за получените съгласия, както и за оттеглените съгласия, с цел поддържането на актуален списък с получатели, дали съгласие за получаването на вашия бюлетин, както и за изпълнение на задължението за отчетност, което е вменено с ОРЗД на всеки администратор.

  В заключение бих обобщил – ако е налице някое от останалите основания за обработване на лични данни, изброени в чл. 6 от ОРЗД, не искайте съгласие за това обработване. Съгласието е по-скоро последна опция, ако не е налице някое от другите основания.

  Ако не съм успял да отговоря на всички ваши въпроси, свързани със съгласието или ако се колебаете и имате нужда от помощ, ще се радвам да ви съдействам.

   

  адв. Андон Настев

   

  Контакт

  Пишете ни

  Моля, използвайте формуляр по-долу за вашите запитвания. Всяка споделена от вас информация ще се счита за конфиденциална и ще бъде изпозвана единствено в правната ни консултация към вас. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна.
  Задължителните полета са отбелязани със звездички.

  Офис

  улица „Дойран“ 15
  вход Б, етаж 4, офис 9
  София 1680, България
  телефон +359 2 958 2338
  факс +359 2 858 6142
  email office@pnp.bg
  download vCard