Донякъде предвидимо,

Първата ни
консултация
е винаги
безплатна.

„Опишете себе си с три думи.“

Компетентни, профилирани
и разбираеми.

По същество:

Форсмажор при наложените ограничения поради COVID-19

  Сфери на дейност

  • Абонаментното обслужване е комплексна услуга, подходяща за дружества и всички, занимаващи се с бизнес. Ние ще Ви осигурим оптимална правна защита и съдействие за вашето дружество, включително консултация за служителите, мениджърите и собствениците и индивидуален подход, като се има предвид специфичните особености на търговската дейност на дружеството Ви. Ако не сме в състояние да решим проблема Ви, ще намерим професионалист в областта и ще следим и контролираме до успешното решаване на всеки един проблем.

   Повече

  • Ние предоставяме ефективни и качествени услуги в сферата на търговските марки на местно, европейско и международно ниво. Тези услуги ще Ви помогнат да подберете правилните класове, регистрирате, наблюдавате и защитите марката си, в случай че конкуренти се опитат да запазят марки, сходни на вашата. В допълнение, ние ще изготвим всички необходими документи и при нужда ще Ви представляваме пред несъдебни и съдебни органи във връзка с регистрацията, поддръжката и защитата на вашите марки.

   Повече…

  • Ние сме водещи специалисти в областта на законодателството за храните и хранителните добавки на територията на Република България и при нужда ще Ви консултираме по въпроси, свързани с храните и хранителните добавки. Ще Ви окажем съдействие във всички сфери на бизнеса с храни – производство, дистрибуция, складиране, етикетиране, митнически режими по отношение на храни и хранителни добавки. Имаме дългогодишен опит в представителство пред Българската агенция по безопасност на храните(БАБХ), както и богат процесуален опит в българския съд по повод различни казуси.

   Повече…

   • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци;
   • Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
   • Изготвяне на търговски договори, споразумения, меморандуми и други търговски документи;
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции, вписване на особени залози;
   • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Участие в провеждането на преговори;
   • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на спорове;
   • Представителство пред съд и арбитраж в случай на нарушаване на договорните задължения.
   • Консултации във връзка с Общия регламент относно защитата на данните /ОРЗД/;
   • Изготвяне на пълен набор от документи за администратори на лични данни.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне на договори, споразумения, меморандуми и други документи;
   • Участие в преговори за сключване на договори и подписване на споразумения;
   • Представителство пред съд;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на търговски, граждански и административни дела;
   • Изготвяне на съдебни книжа без представителство по делото;
   • Оценка на възможните правни рискове от образуването на съдебно производство по конкретен правен спор;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове;
   • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания.
   • Консултации във връзка със започнали и/или бъдещи производства пред КЗК;
   • Представителство в производство пред КЗК;
   • Проучвания, становища и консултиране относно конкурентното право.

  Доверете ни правните си проблеми

  Оставете корпоративните си правни проблеми на екипа на Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори”. Имаме за цел да предотвратяваме проблемите, още преди да са възникнали, защото познаваме бизнеса на клиентите си. Ние отговаряме на телефонните обаждания винаги и по всяко време. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!

  Препоръчва Arial Narrow, 11pt.

  Петя Нойчева

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2000 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на преговорите и договорното право.

  Фокусът на Адвокат Нойчева в преговорите е насочен към търговските преговори между дружества, както и в преговорите с банки и държавни институции. Адвокат Нойчева има дългогодишен опит при водене на преговори в държавите от Европейския съюз, Швейцария, държавите от Близкия Изток, между които Иран, ОАЕ, Кувейт, Катар, както и САЩ, Китай, Япония и др. Адвокат Нойчева има богата практика в изготвянето на стратегия при водене на преговори от правна и търговска гледна точка.

  Адвокат Нойчева е специалист в договорното право и изготвянето на търговски договори.

  Адвокат Нойчева работи съвместно с местни и чуждестранни адвокатски кантори, експерти в различни области на правото, и при нужда може да съдейства с консултаця за избор на подходящата правна кантора или специалист в България и по света, като осъществява надзор до приключване на конкретния случай.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време Адвокат Нойчева пътува и играе тенис.

  +359 2 958 23 38 | +359 888 640 973 | noycheva@pnp.bg
  български, английски

  Ведомственият прерафаелит.

  Андон Настев

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2006 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на договорното право, правото на индустриална собственост и процесуалното представителство.

  Адвокат Настев специализира в договорно право, като е утвърден експерт в търговските договори, включително договорите с обекти на авторски права и на сродни на авторските права.

  Фокусът на Адвокат Настев в областта на индустриална собственост е насочен към търговските марки. Адвокат Настев консултира, регистрира и защитава вашата търговска марка.

  По искане на Адвокат Настев беше допуснато едно от първите (по ГПК от 2008 г.) преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз – за тълкуване на чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, включително за тълкуване на понятието „внос” по смисъла на чл. 5, параграф 3, буква в) от директивата.

  Адвокат Настев е вписан за представител по индустриална собственост в областта на марките, под No 476 от Регистъра на вписаните към Патентно ведомство на Република България представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев е вписан и като европейски представител по индустриална собственост в областта на марките към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост под No 69916 от Регистъра на вписаните към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев работи съвместно с местни представители по индустриална собственост за държавите от Европа, Близкия Изток и Азия. При необходимост от регистрация на чуждестранни национални марки Адвокат Настев оказва посредничество между клиента и чуждестранни офиси за интелектуална собственост, като осъществява надзор до успешното завършване на процедурата по регистрация

  Адвокат Настев може да ви консултира относно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните /GDPR/ и да изготви за вас пълен набор от документи, отговарящи на вашата дейност и на вашите задължения.

  Професионално използва английски, немски и руски език.

  В свободното си време aдв. Настев се занимава с фотография, рисуване и керамика.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 021 029 | nastev@pnp.bg
  български, английски, немски, руски

  Знае кой уби Лора Палмър.

  Гинка Димитрова

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2010 г.

  Започва работа в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” през 2007 г. Асоцииран адвокат от 2010 г.

  Специалист в областта на законодателството за храните, хранителните добавки и медицинските изделия.

  Фокусът на Адвокат Димитрова е насочен към законодателството в областта на храните като развиваща се сфера от правото в България. Адвокат Димитрова специализира в Европейското законодателство за храните. Участва в множество дискусии и обучения в тази сфера, включително в срещи с българските органи по безопасност на храните. Автор е на предложения за промени на хранителното законодателство.

  Адвокат Димитрова е консултант във връзка със законодателството относно медицински изделия. Притежава квалификация и опит в дейности относно регистрирането, етикетирането и позиционирането на пазара на медицински изделия от всякакъв клас. Участва в обучения, свързани със законодателството относно медицинските изделия в Европа и света, включително в проведеното в Дюселдорф стратегическо обучение The International Congress on Market Access & Regulatory Affairs in Medical Devices (MARA2016).

  Адвокат Димитрова е консултант за корпоративните регистрации пред държавната и общинските администрации – Агенция Митници, БАБХ, ИАЛ, КЗЛД, ТР, МЗ, РИОСВ и др. Притежава сериозен опит в решаване на конфликтни ситуации между бизнеса и държавната администрация.

  Личната кауза на Адвокат Димитрова е осъществяването на процесуално представителство пред съда като служебен защитник, в опит да допринесе за утвърждаване правото на защита на гражданите без оглед на финансовото им или социално положение.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време обича да чете, пътува и къмпингува.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 44 92 91 | dimitrova@pnp.bg
  български, английски

  Новини и статии.

  В тази секция — освен последните новини от правната сфера — на всеки два месеца ще откривате статии, написани от някой от нас. Темите на статиите ще са правни, но такива, които биха могли да са от помощ на нашите клиенти. Целта ни е да направим конкретни правни проблеми или актуални въпроси разбираеми като избегнем, до колкото това е възможно, ведомствения език.
  Адвокатско дружество “Петя Нойчева и партньори” ще използва предоставения от вас имейл само за изпращане на новини или статии, не по-често от веднъж месечно. Като се абонирате вие давате съгласието си за това, а ние ви уверяваме, че ще съхраняваме вашата информация отговорно.

  Можете да промените решението си по всяко време, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на всеки имейл, който получавате от нас, или като се свържете с нас на newsletter@pnp.bg.

  Форсмажор/непреодолима сила при наложените ограничения поради COVID-19 (новия коронавирус)

  В следствие на появата на COVID-19 (новия коронавирус) и в България и обявяването на извънредно положение в страната, на бизнеса бяха наложени редица ограничения, които най-общо доведоха до следните негативни последици за него:

  – липса на суровини и материали за производството на стоки поради наложени ограничения върху износа и вноса от определени държави и географски региони и ограничаването или спирането на производството в тях,
  – забавяне на доставките на стоки поради затваряне на граници или въвеждането на пропускателни режими,
  – затваряне на барове, дискотеки, заведения за обществено хранене и подобни.

  Гореизброените последици водят до невъзможност за спазване на сроковете за изпълнение по сключени договори, респективно до задължението за заплащане на наем за затворени обекти, поради обстоятелства, които са извън контрола на бизнеса, а именно разрастващата се пандемия от COVID-19 (новия коронавирус) и породените от нея ограничителни мерки в световен мащаб.

  Ако вашият бизнес е пряко засегнат от въведените мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 (новия коронавирус), вие имате право да се позовете на института на непреодолимата сила (форсмажор/ force majeure/ vis major), уреден в чл. 306 от Търговския закон.

  1. Кои са предпоставките, за да може се позовете на форсмажор (непреодолима сила)?

  За да можете да се позовете на форсмажор, следва едновременно да са изпълнени следните предпоставки:

  – обстоятелствата, довели до невъзможност да изпълните договорните си задължения, следва да имат непредвидим и непреодолим характер, какъвто безспорно имат разрастващата се пандемия от COVID-19 (новия коронавирус) и наложените в следствие на нея ограничения за бизнеса,
  – тези ограничения следва да са възникнали след сключването на договора,
  – да са причината да не можете да изпълните задълженията си по договора, без да е налице друга възможност за изпълнение от ваша страна,
  – да не сте били в забава за изпълнение на задълженията ви преди възникване на тези обстоятелства,
  – да сте уведомили писмено и в подходящ срок другата страна по договора за тези обстоятелства и тяхното отражение върху договора.

  Ако нямате изрична клауза за форсмажор (непреодолима сила) в договора си, не се притеснявайте, тъй като може директно да се позовете на законовата разпоредба на чл. 306 от Търговския закон. Но ако имате клауза за форсмажор (непреодолима сила) в договора си, следва да действате според нея.

  2. Какви са последиците от уведомяването?

  Ако не уведомите другата страна по договора за настъпилите форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила), ще отговаряте пред нея за настъпилите от това вреди. Примерно, ще ѝ дължите неустойка, ако е уговорена такава по договора ви и/или ще ѝ дължите обезщетение, ако поради вашето неизпълнение или забавено изпълнение тя, от своя страна, е изпаднала в неизпълнение по други нейни договори, тъй наречено верижно неизпълнение.

  Към уведомлението може да приложите сертификат за форсмажор (непреодолима сила), издаден ви от Българската стопанска камара (БСК) или Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
  Повече за издаването на сертификат за форсмажор (непреодолима сила) от БСК можете да прочетете тук, а за издаването на сертификат за форсмажор (непреодолима сила) от БТПП – https://www.bcci.bg/member-certificates-fm.html.

  Последиците от надлежното уведомяване на другата страна по договора за настъпилото форсмажорно обстоятелство (непреодолима сила), е че изпълнението по договора се спира за срока на форсмажора (непреодолимата сила), като това важи както по отношение на вашите задължения по договора, така и по отношение на задълженията на другата страна.

  Така например, ако внасяте обувки от Италия и ги препродавате на търговци в България, но поради наложените ограничения вносът ви е спрян и не можете да доставяте италиански обувки на вашите бизнес партньори в България, позоваването на форсмажор (непреодолима сила) ви освобождава от задължението за доставка за срока на форсмажорното събитие, а на вашите бизнес партньори в България – от задължението им да ви плащат уговорената цена за доставките на италиански обувки.

  Ако форсмажорното обстоятелство продължи прекалено дълго, например година, всяка страна, която изгуби интерес към договор, може да поиска неговото прекратяване с действие занапред.

  3. Кога не може да се позовете на форсмажор (непреодолима сила)?

  Не може да се позовете на форсмажор (непреодолима сила), ако вашето задължение е парично, защото неплащането не може да се оправдае с невъзможност, тъй като в правото се приема, че парите никога не се свършват, т.е. дори вие да сте в затруднено положение и да нямате парични средства, можете да вземете нари на заем.

  Така например, ако вследствие на ограниченията, вие не може да продавате вашата стока и да генерирате приход, вие не може да се позовете на форсмажор (непреодолима сила) пред банката, от която сте взели кредит за закупуването на производственото ви оборудване, офис/и или складови помещения.

  По същия начин, не можете да се позовете на форсмажор, ако не можете да плащате наема на заведението ви за хранене, което вследствие на наложените ограничения следва да затворите за посетители.

  Но в такива случаи нашият съвет е да се свържете с другата страна по договора и да преговаряте за намаление или разсрочване на вноските по кредита ви, респективно за уговаряне на гратисен период по договора ви за наем на заведение, който да ви даде право да не плащате наем за срока на непредвиденото събитие или поне наемът ви да бъде намален.

  Ако другата страна не е склонна към преговори, може да се позовете на института на стопанската непоносимост, уреден в чл. 307 от Търговския закон, който ви дава право да поискате от съда да измени или прекрати договора ви с оглед на променилите се след неговото сключване икономически обстоятелства.

  Общото при форсмажора (непреодолимата сила) и стопанската непоносимост е, че непредвиденото събитие трябва да е настъпило след сключването на договора и до момента на настъпването му вие да не сте били в забава. Но за разлика от форсмажора (непреодолимата сила), при стопанската непоносимост изпълнението по договора е принципно възможно, например, както споменахме по-горе, ако вашето задължение е парично – да плащате наем за затворено заведение, но с оглед на променилите се обстоятелства то противоречи на справедливостта и добросъвестността (тъй като не е рентабилно да плащате наем за заведение, което сте длъжни да държите затворено), поради което имате право да поискате от съда да прекрати договора или да го промени, като поне намали наема.

  Моля, имайте предвид, че всеки случай е строго индивидуален и настоящата статия служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме.

  Контакт

  Пишете ни

  Моля, използвайте формуляр по-долу за вашите запитвания. Всяка споделена от вас информация ще се счита за конфиденциална и ще бъде изпозвана единствено в правната ни консултация към вас. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна.
  Задължителните полета са отбелязани със звездички.

  Офис

  улица „Дойран“ 15
  вход Б, етаж 4, офис 9
  София 1680, България
  телефон +359 2 958 2338
  факс +359 2 858 6142
  email office@pnp.bg
  download vCard