По същество:

Регистрацията на марка

Донякъде предвидимо,

Първата ни
консултация
е винаги
безплатна.

Онлайн бюлетин, от който има полза.

Актуални статии & новини.

„Опишете себе си с три думи.“

Компетентни, профилирани
и разбираеми.

  Сфери на дейност

  • Комплексна услуга, включваща ангажиране на кантората с цялостната дейност на дружеството:

   • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
   • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи във връзка с дейността на дружеството;
   • Консултации относно придобиването на лицензи и административни разрешения;
   • Учредяване на дружества с оглед инвестиционната цел на клиента;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции;
   • Подготовка на документи във връзка с взети решения от органите на управление на дружеството.
   • Проверка на наименованието на марката;
   • Регистрация на национални марки, марки на Европейския съюз и международни регистрации;
   • Представителство пред Световната организация за интелектуална собственост, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Патентното ведомство на Република България;
   • Представителство по спорове за нарушени права върху марка;
   • Процесуално представителство.
   • Представителство пред БАБХ и други институции във връзка с регистриране на обекти и различни категории храни и хранителни добавки;
   • Консултации във връзка с етикетирането на храните и хранителните добавки;
   • Съдействие при проверки на обекти, съставяне на документи;
   • Процесуално представителство пред съд при обжалване на наказателни постановления за нарушаване разпоредбите на законодателството в областта на храните.
   • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци;
   • Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
   • Изготвяне на търговски договори, споразумения, меморандуми и други търговски документи;
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции, вписване на особени залози;
   • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Участие в провеждането на преговори;
   • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на спорове;
   • Представителство пред съд и арбитраж в случай на нарушаване на договорните задължения.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики;
   • Изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения – дисциплинарни уволнения, съкращаване, масови уволнения;
   • Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с незаконни уволнения и получаване на обезщетения.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне на договори, споразумения, меморандуми и други документи;
   • Участие в преговори за сключване на договори и подписване на споразумения;
   • Представителство пред съд;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на търговски, граждански и административни дела;
   • Изготвяне на съдебни книжа без представителство по делото;
   • Оценка на възможните правни рискове от образуването на съдебно производство по конкретен правен спор;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове;
   • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания.
   • Консултации във връзка със започнали и/или бъдещи производства пред КЗК;
   • Представителство в производство пред КЗК;
   • Проучвания, становища и консултиране относно конкурентното право.

  Доверете ни правните си проблеми

  Оставете корпоративните си правни проблеми на екипа на Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори”. Имаме за цел да предотвратяваме проблемите, още преди да са възникнали, защото познаваме бизнеса на клиентите си. Ние отговаряме на телефонните обаждания винаги и по всяко време. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!

  Препоръчва Arial Narrow, 11pt.

  Петя Нойчева

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2000 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на преговорите и договорното право.

  Фокусът на Адвокат Нойчева в преговорите е насочен към търговските преговори между дружества, както и в преговорите с банки и държавни институции. Адвокат Нойчева има дългогодишен опит при водене на преговори в държавите от Европейския съюз, Швейцария, държавите от Близкия Изток, между които Иран, ОАЕ, Кувейт, Катар, както и САЩ, Китай, Япония и др. Адвокат Нойчева има богата практика в изготвянето на стратегия при водене на преговори от правна и търговска гледна точка.

  Адвокат Нойчева е специалист в договорното право и изготвянето на търговски договори.

  Адвокат Нойчева работи съвместно с местни и чуждестранни адвокатски кантори, експерти в различни области на правото, и при нужда може да съдейства с консултаця за избор на подходящата правна кантора или специалист в България и по света, като осъществява надзор до приключване на конкретния случай.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време Адвокат Нойчева пътува и играе тенис.

  +359 2 958 23 38 | +359 888 640 973 | noycheva@pnp.bg
  български, английски

  Ведомственият прерафаелит.

  Андон Настев

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2006 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на договорното право, правото на индустриална собственост и процесуалното представителство.

  Адвокат Настев специализира в договорно право, като е утвърден експерт в търговските договори, включително договорите с обекти на авторски права и на сродни на авторските права.

  Фокусът на Адвокат Настев в областта на индустриална собственост е насочен към търговските марки. Адвокат Настев консултира, регистрира и защитава вашата търговска марка.

  По искане на Адвокат Настев беше допуснато едно от първите (по ГПК от 2008 г.) преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз – за тълкуване на чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, включително за тълкуване на понятието „внос” по смисъла на чл. 5, параграф 3, буква в) от директивата.

  Адвокат Настев е вписан за представител по индустриална собственост в областта на марките, под No 476 от Регистъра на вписаните към Патентно ведомство на Република България представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев е вписан и като европейски представител по индустриална собственост в областта на марките към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост под No 69916 от Регистъра на вписаните към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев работи съвместно с местни представители по индустриална собственост за държавите от Европа, Близкия Изток и Азия. При необходимост от регистрация на чуждестранни национални марки Адвокат Настев оказва посредничество между клиента и чуждестранни офиси за интелектуална собственост, като осъществява надзор до успешното завършване на процедурата по регистрация.

  Професионално използва английски, немски и руски език.

  В свободното си време aдв. Настев се занимава с фотография, рисуване и керамика.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 021 029 | nastev@pnp.bg
  български, английски, немски, руски

  Знае кой уби Лора Палмър.

  Гинка Димитрова

  Асоцииран адвокат

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2010 г.

  Започва работа в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” през 2007 г. Асоцииран адвокат от 2010 г.

  Специалист в областта на законодателството за храните, хранителните добавки и медицинските изделия.

  Фокусът на Адвокат Димитрова е насочен към законодателството в областта на храните като развиваща се сфера от правото в България. Адвокат Димитрова специализира в Европейското законодателство за храните. Участва в множество дискусии и обучения в тази сфера, включително в срещи с българските органи по безопасност на храните. Автор е на предложения за промени на хранителното законодателство.

  Адвокат Димитрова е консултант във връзка със законодателството относно медицински изделия. Притежава квалификация и опит в дейности относно регистрирането, етикетирането и позиционирането на пазара на медицински изделия от всякакъв клас. Участва в обучения, свързани със законодателството относно медицинските изделия в Европа и света, включително в проведеното в Дюселдорф стратегическо обучение The International Congress on Market Access & Regulatory Affairs in Medical Devices (MARA2016).

  Адвокат Димитрова е консултант за корпоративните регистрации пред държавната и общинските администрации – Агенция Митници, БАБХ, ИАЛ, КЗЛД, ТР, МЗ, РИОСВ и др. Притежава сериозен опит в решаване на конфликтни ситуации между бизнеса и държавната администрация.

  Личната кауза на Адвокат Димитрова е осъществяването на процесуално представителство пред съда като служебен защитник, в опит да допринесе за утвърждаване правото на защита на гражданите без оглед на финансовото им или социално положение.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време обича да чете, пътува и къмпингува.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 44 92 91 | dimitrova@pnp.bg
  български, английски

  Силата отвъд мускулите.

  Димитър Янев

  Асоцииран адвокат

  Започва работа в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” през 2016 г.

  Димитър Янев е магистър по право, дипломирал се с отличие в Университета за национално и световно стопанство през 2015 г. Участва и печели награди в национални състезания за решаване на казуси по гражданско и търговско право по време на обучението си. Публикува статии и участва в семинари по търговско право.

  Димитър Янев осигурява техническо съдействие на екипа на адвокатското дружество, участва в подготовката на всякакви видове документи и осъществява контакти с клиенти и партньори.

  Димитър Янев има интереси в областта на търговското и договорното право, правото на индустриалната собственост и трудовото право.

  Владее английски език.

  В свободното си време се наслаждава на пешеходен планински туризъм.

  +359 2 958 23 38 | +359 890 91 11 01 | yanev@pnp.bg
  Bulgarian, English

  Новини и статии.

  В тази секция — освен последните новини от правната сфера — на всеки два месеца ще откривате статии, написани от някой от нас. Темите на статиите ще са правни, но такива, които биха могли да са от помощ на нашите клиенти. Целта ни е да направим конкретни правни проблеми или актуални въпроси разбираеми като избегнем, до колкото това е възможно, ведомствения език.

  Регистрацията на марка

  В статията си кога и дали да регистрираме име като марка разгледах въпроса в кои случаи следва да запазите името си като марка и как да изберете име/лого.

  В статията си в кои държави да регистрирате своя марка обсъдих каква марка да регистрирате – национална, регионална, респективно национална или регионална с международна регистрация.

  В настоящата статия ще разгледаме процедурата по регистрация на национална българска марка.

  Регистрацията започва с избора на име/лого, което да регистрирате като марка.

  Проверката на избраното име/лого не е задължителен етап от процедурата по регистрация съгласно закона, но според нас е най-същественият етап и поради това горещо препоръчваме на всички наши клиенти да проверят избраното от тях име/лого – дали не е идентично или сходно на по-ранни марки и/или заявки за регистрация на марки. В тази връзка може да се обърнете към нас и ние с удоволствие ще ви съдействаме.

  Проверката може да бъде извършена неформално – чрез проверка в базата с данни на Патентно ведомство или официално – чрез заплащане на такса на Патентно ведомство, за да извърши такава проверка. Таксата, която се заплаща на Патентно ведомство, варира според срока, в който желаем да бъде извършена проверката.

  Ако се окаже, че избраното от вас име/лого е сходно или идентично на по-ранни марки и/или заявки за регистрацията на марки, препоръчваме да ограничите избраните от вас стоки и/или услуги, така че да избегнете опозиция от страна на по-ранните марки/заявки, а ако това не е възможно – да промените избраното от вас име/лого или да изберете ново, за да избегнете евентуални опозиции срещу вашата заявка от страна на собствениците на по-ранните сходни и/или идентични марки/заявки.

  Като част от проверката на името/логото следва да се извърши и преценка дали то няма указателен характер по отношение на стоките и/или услугите, които ще означавате/предлагате с марката. Например, ако произвеждате ягоди, няма как да запазите изображението на ягода или думата „ягода“ като марка, тъй като те указват вида и характера на стоките, които произвеждате и от Патентно ведомство ще ви направят отказ, но ако произвеждате компютри няма проблем да запазите изображението на ягода или думата „ягода“ като марка за произвежданите от вас компютри.

  След проверката на името/логото се подава заявка за регистрацията на марката, към която се заплаща дължимата държавна такса за проверка на заявката от страна на Патентно ведомство.

  Патентно ведомство извършва служебна проверка на марката, в която следи за т.нар. абсолютни основания за отказ, като това дали марката не противоречи на добрите нрави (такъв е случаят когато в нея са изобразени нецензурни или забранени думи или символи), дали има указателен характер (както в дадения по-горе пример) и дали не изобразява общоприети символи, гербове и знаци (така например не може да запазите като марка знакът за съответствие “CE”, който се поставя върху определени продукти, предназначени за европейския пазар и представлява съкращението на френската фраза “Conformité Européene”, което буквално означава “европейско съответствие”).

  Ако Патентно ведомство прецени, че не са налице абсолютни основания за отказ на регистрацията, то публикува заявката за регистрация на марката в официалния си бюлетин.

  Патентно ведомство не следи служебно за наличието на по-ранни сходни и/или идентични марки/заявки. Поради това от датата на публикацията на заявката тече 3-месечен срок, в който собствениците на по-ранни сходни или идентични марки/заявки, ако има такива, могат да подадат опозиция срещу вашата заявка за регистрация на марка с молба Патентно ведомство да постанови отказ за регистрация на вашата марка, тъй като тя е сходна или идентична на техните и би могла да обърка потребителите.

  Ако бъде подадена опозиция, производството по регистрация се спира до постановяване на решение от отдела по опозиции. Решението на отдела по опозиции обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано пред отдела по спорове на Патентно ведомство, чието решение от своя страна подлежи на съдебен контрол. За подаването на опозиция и за всяко обжалване се заплащат държавни такси и хонорари за адвокати и представители по индустриална собственост. Освен, че е свързано с плащането на хонорари и държавни такси, цялото опозиционно производство е и времеемко и може да отнеме около 3-4 години, ако решението се обжалва пред всички гореизброени инстанции. Ето защо ние винаги съветваме нашите клиенти да проверяват избраното име/лого за наличието на по-ранни сходни или идентични марки/заявки, за да избегнат евентуални опозиции и по този начин да спестят пари и време и по-бързо и сигурно да регистрират своята марка.

  От датата на публикацията на заявката в бюлетина на Патентно ведомство тече и 3-месечен срок, в който всяко физическо или юридическо лице има право да подаде възражение срещу подадената заявка ако счита, че Патентно ведомство не е извършило старателно проверката и публикуваната заявка противоречи на някое от т.нар. абсолютни основания за отказ, описани по-горе, за които Патентно ведомство би следвало да следи служебно. За подаването на възражения не се дължи такса.

  Ако срещу публикуваната заявка за регистрация на марка не бъдат подадени опозиции и/или възражения в 3-месечния срок от публикацията й или подадените възражения и опозиции бъдат отхвърлени, Патентно ведомство изпраща съобщение до заявителя – да плати такса за регистрация на марката, след което регистрира марката и издава удостоверение за регистрацията й.

  Регистрираната марка се публикува в бюлетина на Патентно ведомство и има действие 10 години, след което, срещу заплащане на съответна такса, може многократно да бъде подновявана за последващи периоди от 10 години.

   

  адв. Андон Настев

  Адв. дружество Петя Нойчева и партньори

  Контакт

  Пишете ни

  Моля, използвайте формуляр по-долу за вашите запитвания. Всяка споделена от вас информация ще се счита за конфиденциална и ще бъде изпозвана единствено в правната ни консултация към вас. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна.


  Задължителните полета са отбелязани със звездички.

  Офис

  улица „Дойран“ 15
  вход Б, етаж 4, офис 9
  София 1680, България
  телефон +359 2 958 2338
  факс +359 2 858 6142
  email office@pnp.bg
  download vCard