Донякъде предвидимо,

Първата ни
консултация
е винаги
безплатна.

„Опишете себе си с три думи.“

Компетентни, профилирани
и разбираеми.

По същество:

Търговските марки в България – прилагане на новите европейски правила

  Сфери на дейност

  • Комплексна услуга, включваща ангажиране на кантората с цялостната дейност на дружеството:

   • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
   • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи във връзка с дейността на дружеството;
   • Консултации относно придобиването на лицензи и административни разрешения;
   • Учредяване на дружества с оглед инвестиционната цел на клиента;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции;
   • Подготовка на документи във връзка с взети решения от органите на управление на дружеството.
   • Проверка на наименованието на марката;
   • Регистрация на национални марки, марки на Европейския съюз и международни регистрации;
   • Представителство пред Световната организация за интелектуална собственост, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Патентното ведомство на Република България;
   • Представителство по спорове за нарушени права върху марка;
   • Процесуално представителство.
   • Представителство пред БАБХ и други институции във връзка с регистриране на обекти и различни категории храни и хранителни добавки;
   • Консултации във връзка с етикетирането на храните и хранителните добавки;
   • Съдействие при проверки на обекти, съставяне на документи;
   • Процесуално представителство пред съд при обжалване на наказателни постановления за нарушаване разпоредбите на законодателството в областта на храните.
   • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци;
   • Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
   • Изготвяне на търговски договори, споразумения, меморандуми и други търговски документи;
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции, вписване на особени залози;
   • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Участие в провеждането на преговори;
   • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на спорове;
   • Представителство пред съд и арбитраж в случай на нарушаване на договорните задължения.
   • Консултации във връзка с Общия регламент относно защитата на данните /ОРЗД/;
   • Изготвяне на пълен набор от документи за администратори на лични данни.
   • Правни консултации, проучвания и анализи;
   • Изготвяне на договори, споразумения, меморандуми и други документи;
   • Участие в преговори за сключване на договори и подписване на споразумения;
   • Представителство пред съд;
   • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.
   • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на търговски, граждански и административни дела;
   • Изготвяне на съдебни книжа без представителство по делото;
   • Оценка на възможните правни рискове от образуването на съдебно производство по конкретен правен спор;
   • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове;
   • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания.
   • Консултации във връзка със започнали и/или бъдещи производства пред КЗК;
   • Представителство в производство пред КЗК;
   • Проучвания, становища и консултиране относно конкурентното право.

  Доверете ни правните си проблеми

  Оставете корпоративните си правни проблеми на екипа на Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори”. Имаме за цел да предотвратяваме проблемите, още преди да са възникнали, защото познаваме бизнеса на клиентите си. Ние отговаряме на телефонните обаждания винаги и по всяко време. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!

  Препоръчва Arial Narrow, 11pt.

  Петя Нойчева

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2000 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на преговорите и договорното право.

  Фокусът на Адвокат Нойчева в преговорите е насочен към търговските преговори между дружества, както и в преговорите с банки и държавни институции. Адвокат Нойчева има дългогодишен опит при водене на преговори в държавите от Европейския съюз, Швейцария, държавите от Близкия Изток, между които Иран, ОАЕ, Кувейт, Катар, както и САЩ, Китай, Япония и др. Адвокат Нойчева има богата практика в изготвянето на стратегия при водене на преговори от правна и търговска гледна точка.

  Адвокат Нойчева е специалист в договорното право и изготвянето на търговски договори.

  Адвокат Нойчева работи съвместно с местни и чуждестранни адвокатски кантори, експерти в различни области на правото, и при нужда може да съдейства с консултаця за избор на подходящата правна кантора или специалист в България и по света, като осъществява надзор до приключване на конкретния случай.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време Адвокат Нойчева пътува и играе тенис.

  +359 2 958 23 38 | +359 888 640 973 | noycheva@pnp.bg
  български, английски

  Ведомственият прерафаелит.

  Андон Настев

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2006 г.

  Съосновател и съдружник в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” от м. декември 2006 г.

  Специалист в областта на договорното право, правото на индустриална собственост и процесуалното представителство.

  Адвокат Настев специализира в договорно право, като е утвърден експерт в търговските договори, включително договорите с обекти на авторски права и на сродни на авторските права.

  Фокусът на Адвокат Настев в областта на индустриална собственост е насочен към търговските марки. Адвокат Настев консултира, регистрира и защитава вашата търговска марка.

  По искане на Адвокат Настев беше допуснато едно от първите (по ГПК от 2008 г.) преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз – за тълкуване на чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, включително за тълкуване на понятието „внос” по смисъла на чл. 5, параграф 3, буква в) от директивата.

  Адвокат Настев е вписан за представител по индустриална собственост в областта на марките, под No 476 от Регистъра на вписаните към Патентно ведомство на Република България представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев е вписан и като европейски представител по индустриална собственост в областта на марките към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост под No 69916 от Регистъра на вписаните към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост представители по индустриална собственост.

  Адвокат Настев работи съвместно с местни представители по индустриална собственост за държавите от Европа, Близкия Изток и Азия. При необходимост от регистрация на чуждестранни национални марки Адвокат Настев оказва посредничество между клиента и чуждестранни офиси за интелектуална собственост, като осъществява надзор до успешното завършване на процедурата по регистрация

  Адвокат Настев може да ви консултира относно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните /GDPR/ и да изготви за вас пълен набор от документи, отговарящи на вашата дейност и на вашите задължения.

  Професионално използва английски, немски и руски език.

  В свободното си време aдв. Настев се занимава с фотография, рисуване и керамика.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 021 029 | nastev@pnp.bg
  български, английски, немски, руски

  Знае кой уби Лора Палмър.

  Гинка Димитрова

  Съдружник

  Вписан член на Софийска адвокатска колегия от 2010 г.

  Започва работа в Адвокатско дружество „Петя Нойчева и партньори” през 2007 г. Асоцииран адвокат от 2010 г.

  Специалист в областта на законодателството за храните, хранителните добавки и медицинските изделия.

  Фокусът на Адвокат Димитрова е насочен към законодателството в областта на храните като развиваща се сфера от правото в България. Адвокат Димитрова специализира в Европейското законодателство за храните. Участва в множество дискусии и обучения в тази сфера, включително в срещи с българските органи по безопасност на храните. Автор е на предложения за промени на хранителното законодателство.

  Адвокат Димитрова е консултант във връзка със законодателството относно медицински изделия. Притежава квалификация и опит в дейности относно регистрирането, етикетирането и позиционирането на пазара на медицински изделия от всякакъв клас. Участва в обучения, свързани със законодателството относно медицинските изделия в Европа и света, включително в проведеното в Дюселдорф стратегическо обучение The International Congress on Market Access & Regulatory Affairs in Medical Devices (MARA2016).

  Адвокат Димитрова е консултант за корпоративните регистрации пред държавната и общинските администрации – Агенция Митници, БАБХ, ИАЛ, КЗЛД, ТР, МЗ, РИОСВ и др. Притежава сериозен опит в решаване на конфликтни ситуации между бизнеса и държавната администрация.

  Личната кауза на Адвокат Димитрова е осъществяването на процесуално представителство пред съда като служебен защитник, в опит да допринесе за утвърждаване правото на защита на гражданите без оглед на финансовото им или социално положение.

  Професионално използва английски език.

  В свободното си време обича да чете, пътува и къмпингува.

  +359 2 958 23 38 | +359 885 44 92 91 | dimitrova@pnp.bg
  български, английски

  Новини и статии.

  В тази секция — освен последните новини от правната сфера — на всеки два месеца ще откривате статии, написани от някой от нас. Темите на статиите ще са правни, но такива, които биха могли да са от помощ на нашите клиенти. Целта ни е да направим конкретни правни проблеми или актуални въпроси разбираеми като избегнем, до колкото това е възможно, ведомствения език.
  Адвокатско дружество “Петя Нойчева и партньори” ще използва предоставения от вас имейл само за изпращане на новини или статии, не по-често от веднъж месечно. Като се абонирате вие давате съгласието си за това, а ние ви уверяваме, че ще съхраняваме вашата информация отговорно.

  Можете да промените решението си по всяко време, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на всеки имейл, който получавате от нас, или като се свържете с нас на newsletter@pnp.bg.

  Търговските марки в България – прилагане на новите европейски правила

  В края на 2015 година Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз (ЕС) приеха два законодателни акта, с които фундаментално промениха законодателството в областта на търговските марки.

  Тези два ЕС законодателни акта в областта на търговските марки са:

  Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар, наричан по-надолу Регламентът
  и
  Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, наричана по-долу Директивата.

  Регламентът и Директивата промениха и синхронизираха законодателството в областта на търговските марки на европейско ниво и на национално ниво. Задължиха държавите-членки на ЕС да приведат националните си законодателства в синхрон с Директивата.

  Една от основните промени е новата дефиниция за марка на Европейския съюз, в резултат на което от 1 октомври 2017г. изискването за графично представяне на знака при подаване на заявка за марка на Европейския съюз отпадна. Марките на Европейския съюз вече могат да бъдат представени във всяка подходяща форма чрез наличните модерни технологии, стига представянето им да бъде ясно, точно, самодостатъчно, достъпно, понятно, трайно и обективно. Промяната роди няколко нови видове марки, които досега не съществуваха, със съответните изисквания за тяхното представяне. Това са позиционната марка, марката с мотиви, марката на движение, мултимедийната марка, холограмната марка и звуковата марка, представена чрез аудио файл, което до 01.10.2017 не беше възможно.

  Нови видове марки за държави-членки на ЕС

  Позиционна марка
  Позиционната марка е марка, състояща се от специфичния начин, по който марката се поставя или прикрепя върху стоките. Тя се представя чрез възпроизвеждане, което посочва разположението на марката и нейния размер или пропорции спрямо съответните стоки. Изображението може да бъде придружено от описание, в което подробно се обяснява по какъв начин знакът се поставя върху стоките. Изображението се представя в JPEG формат. Ако например вие сте производител на обувки или чанти, пример за такава марка е изображение, което показва на кое място знакът се поставя върху обувките или чантите и какъв е размерът му спрямо тях.

  Марка с мотиви
  Марката с мотиви е марка, състояща се изключително от набор от елементи (мотив), които се повтарят равномерно. Тя се представя чрез възпроизвеждане, показващо повтарящия се мотив. Изображението може да бъде придружено от описание, в което подробно се обяснява начинът, по който елементите се повтарят равномерно. Изображението се представя в JPEG формат.

  Марка на движение
  Марката на движение е марка, състояща се от или включваща движение или промяна в позицията на елементите на марката. Този вид марка се представя визуално чрез видео файл или чрез поредица от последователни неподвижни изображения, представящи движението или промяната в позицията на елементите в знака. При използването на неподвижни изображения те може да бъдат номерирани или придружени от описание, обясняващо последователността им. Знакът се представя във формат JPEG или MP4.

  Мултимедийна марка
  Мултимедийната марка е марка, състояща се от или включваща комбинация от изображение и звук. Този вид марка се представя чрез аудио-визуален файл, в който се съдържа комбинацията от изображението и звука. Файлът следва да е във формат MP4 и може да бъде придружен от описание.

  Холограмна марка
  Холограмната марка е марка, състояща се от елементи с холографски характеристики. Тя се представя визуално чрез видео файл или графично или фотографско възпроизвеждане, съдържащо изгледите, които са необходими, за да се идентифицира в достатъчна степен холографският ефект в неговата цялост. Изображението се представя във формат JPEG или MP4 и може да бъде придружено от описание.

  Звукова марка
  Звуковата марка е марка, състояща се изключително от звук или комбинация от звуци. До 01.10.2017 година този вид марки можеха да се представят само чрез музикални ноти (нотен запис), но с отпадането на задължението за графично представяне на знака, те вече може да бъдат представени и чрез аудио файл, в който се възпроизвежда звукът/мелодията. Представя се във формат JPEG или MP3 и може да бъде придружена от описание.

  Ако се интересувате от регистрация на марка, може да прочетете също Регистрацията на марка и Класификация на стоки и услуги при регистрацията на марка.

  Какво приложение има Директивата спрямо държавите-членки на ЕС

  Директивата задължи всички държави-членки на ЕС да приведат националните си законодателства в синхрон с нея и да предвидят премахването на изискването за графично представяне от определението за марка в законите си.

  Срокът изтече на 14 януари 2019г.

  До момента, 6 месеца по-късно, България все още не е променила своя национален Закон за марките и географските означения /ЗМГО/ и съгласно чл. 9 от него марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично.

  Какви са последиците от това забавяне?
  По отношения на България Комисията на ЕС може да започне процедура за нарушение, в резултат на което на България да бъдат наложени глоби.

  По отношение на лицата, които биха желали да регистрират някои от новите видове марки като своя национална, българска марка, с действие на територията на България, Съдът на ЕС приема, че директивата, може да произведе директен ефект и да обвърже съответната държава-членка, когато:
  – националното законодателство не е променено в съответствие с директивата,
  – разпоредбите на директивата са безусловни и достатъчно ясни и точни,
  – разпоредбите на директивата дават права на правните субекти.

  В случая с Директива и трите условия са изпълнени и всеки има право да се позове директно на Директивата и да заяви и поиска регистрацията на някои от гореописаните нови видове търговски марки, без те да са представени графично.

  Остава да се надяваме България по-скоро да се съобрази с Директивата, а докато това стане факт – Патентно ведомство да се съобрази с Директивата и да я прилага с предимство пред ЗМГО.
  Ако не съм успял да отговоря на всички ваши въпроси, свързани с новите видове марки или ако се колебаете и имате нужда от помощ, ще се радвам да се свържете с мен и да ви съдействам.

  Контакт

  Пишете ни

  Моля, използвайте формуляр по-долу за вашите запитвания. Всяка споделена от вас информация ще се счита за конфиденциална и ще бъде изпозвана единствено в правната ни консултация към вас. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна.
  Задължителните полета са отбелязани със звездички.

  Офис

  улица „Дойран“ 15
  вход Б, етаж 4, офис 9
  София 1680, България
  телефон +359 2 958 2338
  факс +359 2 858 6142
  email office@pnp.bg
  download vCard