Абонаментно обслужване

Абонаментното обслужване е комплексна услуга, подходяща за дружества и всички, занимаващи се с бизнес. Ние ще Ви осигурим оптимална правна защита и съдействие за вашето дружество, включително консултация за служителите, мениджърите и собствениците и индивидуален подход, като се има предвид специфичните особености на търговската дейност на дружеството Ви. Ако не сме в състояние да решим проблема Ви, ще намерим професионалист в областта и ще следим и контролираме до успешното решаване на всеки един проблем.

Повече:

  • Учредяване на дружества с оглед инвестиционната цел на клиента;
  • Изготвяне на цялостна правна политика на дружеството, съобразно неговите цели и нужди;
  • Набавяне на всички нужни и изискуеми по закон разрешителни и документи;
  • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
  • Изготвяне на становища относно въпроси в областта на вещното, облигационното, трудовото, и др. право съобразно дейността на дружеството;
  • Изготвяне на граждански, търговски, трудови и други договори, споразумения, меморандуми и документи във връзка с дейността на дружеството;
  • Консултации относно придобиването на лицензи и административни разрешения; регулярен одит на съществуващите такива;
  • Консултации, изготвяне и регулярен одит на документите във връзка с Общия регламент относно защитата на данните /ОРЗД/;
  • Представителство пред държавни, общински и банкови институции;
  • Подготовка на документи във връзка с взети решения от органите на управление на дружеството.

Компенсация от държавата? Кой и как?

Като мярка на помощ за бизнеса, засегнат от извънредното положение, Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (наричан по-долу закон/ът) предвиди, че пo врeмe нa извънредното положение и зa cрoк нe пo-дълъг oт 3 мeceцa НОИ ще прeвeждa 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати зa мeceц януaри 2020 на работниците и служителите, ocигурeни пo чл. 4, aл. 1, т. 1 oт Кoдeкca зa coциaлнo ocигурявaнe oт работодатели, които oтгoвaрят нa определени критeрии.

С изменението и допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се прие, че държавата ще поеме като част от компенсацията и дължимите от работодателите осигурителни вноски за въпросните 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които работодателите ще получават компенсация. Така работодателите ще плащат от своя джоб само остатъка от 40% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които получават компенсация и дължимите от работодателя осигурителни вноски за този остатък от 40%.

Годишните финансови отчети (ГФО) се обявяват вече само с декларация за тяхното приемане

На 24.04.2020 бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Закона за търговския регистър).

Считано от 24.04.2020 ГФО и годишните доклади за дейността на дружествата ще се обявяват в Търговския регистър единствено с декларация от законния представител на дружеството, удостоверяваща че те са приети от съответния орган на дружеството, който е отговорен за тяхното приемане. Тази промяна се прилага и към заварените заявления за обявяване на ГФО в Търговския регистър.