Компенсация от държавата? Кой и как?

Като мярка на помощ за бизнеса, засегнат от извънредното положение, Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (наричан по-долу закон/ът) предвиди, че пo врeмe нa извънредното положение и зa cрoк нe пo-дълъг oт 3 мeceцa НОИ ще прeвeждa 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати зa мeceц януaри 2020 на работниците и служителите, ocигурeни пo чл. 4, aл. 1, т. 1 oт Кoдeкca зa coциaлнo ocигурявaнe oт работодатели, които oтгoвaрят нa определени критeрии.

С изменението и допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се прие, че държавата ще поеме като част от компенсацията и дължимите от работодателите осигурителни вноски за въпросните 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които работодателите ще получават компенсация. Така работодателите ще плащат от своя джоб само остатъка от 40% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които получават компенсация и дължимите от работодателя осигурителни вноски за този остатък от 40%.

Кои са работодателите, които имат право да кандидатстват за компенсация, беше уточнено на 30.03.2020 от Миниcтeрcки cъвeт в Постановление № 55 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.(наричано по-долу постановлението).

В настоящата статия ще отговорим на въпросите кои работодатели имат право да кандидатстват за компенсация, на какви условия следва да отговарят, каква е процедурата за кандидатстване и какви са последиците, ако уволнят служителите или не им платят заплатата.

 

I. Кои работодатели имат право да кандидатстват за компенсация?

Право да кандидатстват за компенсация имат работодатели, които са:
– български физически лица или фирми,
– чуждестранни фирми, които осъществяват търговска дейност в България.

Те се делят на 2 основни групи – работодатели, пряко засегнати от извънредното положение и работодатели, които не са пряко засегнати от извънредното положение.

1. Работодателите, пряко засегнати от извънредното положение са тези, които преустановиха работа въз основа на заповедите на Министъра на здравеопазването, тъй като извършват някоя от търговските дейности, които бяха пряко засегнати от извънредното положение и противоепидемичните мерки, а именно:
а) Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с работно място в търговски обект на територията на търговски център, с изключение на:
– търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
– търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
– търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
– търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
– търговия на дребно на открити щандове и пазари;
– търговия на дребно извън търговски обекти.
б) Пътнически градски и крайградски транспорт и пътнически таксиметров транспорт.
в) Пътнически въздушен транспорт.
г) Хотелиерство.
д) Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване.
е) Дейност на питейни заведения.
ж) Прожектиране на филми.
з) Туристическа агентска и операторска дейност и други дейности, свързани с пътувания и резервации.
и) Организиране на конгреси и търговски изложения.
й) Частно предучилищно образование.
к) Артистична и творческа дейност и други дейности в областта на културата.
л) Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих.
м) Дейности, свързани с поддържане на добро физическо състояние.
н) Дейностите, които бяха забранени в град Банско по време на блокадата, с изключение на дейността на аптеките, магазините за хранителни стоки, бензиностанциите и банковите и застрахователните дружества, които бяха единствените, които имаха право да работят в Банско по време на блокадата.

2. Работодателите, които не са пряко засегнати от извънредното положение са тези, които не бяха длъжни да спрат дейността си в следствие на противоепидемичните мерки, но поради намаляване обема на работата им се принудиха официално да обявят преустановяване на работата на цялото им предприятие, на част от предприятието или на отделни работници и служители или да установят непълно работно време в предприятието или в отделни негови звена.

За разлика от работодателите, които са пряко засегнати от извънредното положение, за да получат компенсация работодателите, които не са пряко засегнати от извънредното положение, трябва да докажат реален спад на приходите си от продажби с поне 20% през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване за компенсации, спрямо същия месец на 2019г.

Т.е. ако вие кандидатствате сега за компенсация за месец март 2020, трябва да докажете реален спад на приходите ви от продажби с поне 20% в сравнение с месец март 2019.

Ако вашето дружество е учредено след 01.03.2019, тогава трябва да докажете реален спад на приходите ви от продажби с поне 20% в сравнение с месеците януари и февруари 2020.

От тази група на работодатели с постановлението на Министерски съвет изрично са изключени, работодателите, попадащи в следните сектори:
– селско, горско и рибно стопанство.
– финансови и застрахователни дейности.
– държавно управление.
– образование.
– хуманно здравеопазване и социална работа.
– дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление.
– дейности на екстериториални организации и служби.

Извън групата на работодателите, които не са пряко засегнати от извънредното положение, остават и работодателите, които със своя заповед не са преустановили официално дейност или не са въвели непълно работно време, независимо от намаляването на приходите им от продажби вследствие на извънредното положение.

 

II. На какви условия следва да отговарят работодателите:

Условията, на които следва да отговарят работодателите и от двете горепосочени групи (група 1 и група 2), за да получат компенсация, са следните:

– работниците и служителите, за които се кандидатства за компенсация, трябва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020,

– работниците и служителите, за които се кандидатства за компенсация, трябва да не ползват към момента на кандидатстването отпуск за временна неработоспособност или за бременност и раждане,

– работодателят не трябва да получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските фондове или други публични средства за работниците и служителите, за които кандидатства за компенсация,

– работодателят следва да няма задължения към държавата, за които да не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение,

– работодателят следва да не е обявен в несъстоятелност или да не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация,

– работодателят следва да запази заетостта на работниците и служителите, за които е получил компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са му изплатени компенсациите,

– работодателят следва да не прекратява трудови договори на работници и служители на основание закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, намаляване на обема на работата или спиране на работа за повече от 15 работни дни, през периода, за който му се изплащат компенсации.

С оглед на предходната точка, обособена като самостоятелно задължение, нашето тълкуване е, че това задължение за работодателя важи както по отношение на работниците и служителите, за които получава компенсация (които са изрично обхванати от предходното задължение), така и за тези, за които не получава компенсация, но са ангажирани от него в същата, засегната дейност.

– през период от 6 месеца преди извънредното положение, работодателят следва да няма установено нарушение по Кодекса на труда и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност във връзка с нарушение на разпоредбите за сключването и промяната на трудовите договори, изплащането на трудовите възнаграждения и обезщетения, спазването на специалната закрила при наемането на непълнолетни лица на работа, както и забраната за наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България граждани на трети държави.

 

III. Каква е процедурата за кандидатстване:

Кандидатства се пред Бюрото по труда, в чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите ви, за които кандидатствате за компенсация.

Териториалният обхват на Бюрата по труда може да откриете на сайта на Агенцията по заетостта – тук.

В Постановлението на МС не е предвиден срок за кандидатстване, но на сайта на Агенцията по заетостта е посочено, че заявления се приемат в периода 31.03 – 21.04.2020.

Кандидатства се онлайн или чрез изпращане на заявленията по пощата или подаването им на място в Бюрото по труда, като за целта се използват утвърдените образци на заявленията за изплащане на компенсации.

Образците на заявленията може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта.

Ако сте работодател, пряко засегнат от извънредното положение, използвайте образец № 1 на заявлението.
Ако сте работодател, който не е пряко засегнат от извънредното положение, но поради намаляване обема на работата сте обявили преустановяване на работата, използвайте образец № 2 на заявлението.
Ако сте работодател, който не е пряко засегнат от извънредното положение, но поради намаляване обема на работата сте установили непълно работно време, използвайте образец № 3 на заявлението.

Ако извършвате едновременно няколко дейности и попадате в две или и в трите категории на работодатели, посочени по-горе, може да кандидатствате за изплащане на компенсации въз основа на две или на всички три от посочените по-горе основания.

Заявленията се разглеждат в срок до 7 работни дни и се съставя протокол за проверката, за което ще бъдете уведомени в срок до 2 работни дни от датата на съставянето на протокола.

Конпенсациите ще ce изплащат от НОИ пo бaнкoв път, в cрoк дo 5 рaбoтни дни.

Преди обаче НОИ да започне да изплаща компенсациите, ще трябва решението на държавата за изплащане на компенсации на бизнеса да бъде одобрено от Европейската комисия, което все още не се е случило към настоящия момент.
В случай че работодателят възобнови работата на предприятието или на отделен работник или служител, или възстанови пълното работно време, той е длъжен да уведоми, включително по електронен път, Агенцията по заетостта за това в срок от 3 работни дни и няма право на компенсации за периода след възобновяване на работата.

Какво става със заявленията, подадени от работодателите до 09.04.2020, когато влезе в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, който предвиди, че държавата ще поеме и дължимите от работодателите осигурителни вноски за въпросните 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които работодателите ще получават компенсация?

Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение не предвижда изрично какво става с тези заварени заявления. Съгласно принципа на равнопоставеност, логично би било и за тях да се приложи изменението, но за целта това следва изрично да се уреди, тъй като е налице пропуск в закона.

Засега, по неофициална информация от Агенция по заетостта, за заварените заявления автоматично ще се прилага изменението. Но тъй като тази информация е неофициална, ние съветваме редовно да проверявате информацията на сайта на Агенцията по заетостта и да следите за официално изявление по този въпрос.

 

IV. Kакви са последиците, ако уволните служителите или не им платите заплатите:

Работодателят ще е длъжен да възстанови изплатените му компенсации, в cлучaй чe:
– нe изплaти пълния рaзмeр нa трудoвoтo възнaгрaждeниe нa рaбoтницитe и cлужитeлитe, зa кoитo е пoлучил компенсация,
– наруши задължението да запази заетостта на работниците и служителите, за които е получил компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са му изплатени компенсациите,
– наруши задължението да не прекратява трудови договори на работници и служители на основание закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, намаляване на обема на работата или спиране на работа за повече от 15 работни дни, през периода, за който му се изплащат компенсации,
– е декларирал неверни данни при подаване на заявлението за кандидатстване за компенсации.

 

Моля, имайте предвид, че статията е актуална към 10.04.2020 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата статия служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!