Търговско право

Нашият екип следи всички правни промени в Българското законодателство в сферата на търговското право и ще Ви съдейства, за да можете успешно да развивате Вашия бизнес. Услугата включва извършване на различни фирмени производства пред Търговския регистър /комплексно правно обслужване на търговски дружества/, изготвяне на необходимите търговски договори и документи, водене на преговори и представителство пред различни институции, даване на правни консултации и оказване на помощ при сключване на сделки.

Повече:

  • Регистрация, преобразуване (вливане, сливане, разделяне, отделяне) и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци; изготвяне на цялостна стратегия във връзка с учредяването на търговски дружества, както и цялостната документация;
  • Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества: консултация и изготвяне на съответните договори и други необходими документи;
  • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми и търговски организации;
  • Изготвяне на търговски договори, споразумения, меморандуми и други търговски документи във връзка с дейността на търговски дружества (констативни протоколи, уведомления, покани, пълномощни и други);
  • Правни консултации, проучвания и анализи;
  • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции, вписване на особени залози;
  • Преговори и посредничество при сключване на сделки;
  • Представителство пред държавни, общински и банкови институции.

Компенсация от държавата? Кой и как?

Като мярка на помощ за бизнеса, засегнат от извънредното положение, Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (наричан по-долу закон/ът) предвиди, че пo врeмe нa извънредното положение и зa cрoк нe пo-дълъг oт 3 мeceцa НОИ ще прeвeждa 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати зa мeceц януaри 2020 на работниците и служителите, ocигурeни пo чл. 4, aл. 1, т. 1 oт Кoдeкca зa coциaлнo ocигурявaнe oт работодатели, които oтгoвaрят нa определени критeрии.

С изменението и допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се прие, че държавата ще поеме като част от компенсацията и дължимите от работодателите осигурителни вноски за въпросните 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които работодателите ще получават компенсация. Така работодателите ще плащат от своя джоб само остатъка от 40% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които получават компенсация и дължимите от работодателя осигурителни вноски за този остатък от 40%.

Годишните финансови отчети (ГФО) се обявяват вече само с декларация за тяхното приемане

На 24.04.2020 бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Закона за търговския регистър).

Считано от 24.04.2020 ГФО и годишните доклади за дейността на дружествата ще се обявяват в Търговския регистър единствено с декларация от законния представител на дружеството, удостоверяваща че те са приети от съответния орган на дружеството, който е отговорен за тяхното приемане. Тази промяна се прилага и към заварените заявления за обявяване на ГФО в Търговския регистър.