Годишните финансови отчети (ГФО) се обявяват вече само с декларация за тяхното приемане

На 24.04.2020 бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Закона за търговския регистър).

Считано от 24.04.2020 ГФО и годишните доклади за дейността на дружествата ще се обявяват в Търговския регистър единствено с декларация от законния представител на дружеството, удостоверяваща че те са приети от съответния орган на дружеството, който е отговорен за тяхното приемане. Тази промяна се прилага и към заварените заявления за обявяване на ГФО в Търговския регистър.

На практика вече не е необходимо заедно с ГФО и годишните доклади за дейността на дружествата да се представят и протоколи от общи събрания на акционери или на съдружници за приемане, както и доказателства за връчване на поканите за свикването на тези общи събрания. Единственото изискване за обявяване на ГФО е декларация от представителя на дружеството.

С промените в Закона за търговския регистър се прие и че от 01.01.2022 няма да се дължи такса за обявяването на ГФО в Търговския регистър и подаването на заявленията за обявяване на ГФО ще става по електронен път и по начин и в срокове, определени в статистически формуляри по образци, утвърдени със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителните директори на НАП и Агенцията по вписванията.

 

Моля, имайте предвид, че новината е актуална към 28.04.2020 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата новина служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!