Регистрация на търговски обекти

Бизнесът се развива с бързи темпове, неотговарящи на монотонността на държавната администрация, от която до голяма степен зависи. Всяко бизнес начинание е съпътствано с много идеи и твърде малко време, в което да се предприемат всички необходими стъпки, за да отговаря бизнесът на изискванията на закона. Незнанието, неглижирането или подценяването на законовите изисквания, водят до налагане на санкции, които значително могат да затруднят всяко бизнес начинание.

Настоящата статия има за цел да улесни и подпомогне търговците като разгледа процедурата по регистрация на търговски обект.

Разглежданият търговски обект е хранителен магазин с предмет на дейност продажба на хранителни продукти на дребно (към крайни потребители).

 

От къде да започна?

Първата стъпка е регистрацията като търговец. Под каква форма ще се осъществява дейността е въпрос на избор на търговеца. Възможно е да се търгува като едноличен търговец или да се основе дружество. Най – разпространеният начин е създаване на дружество с ограничена отговорност (ООД). Причините за това са сравнително лесния начин за управлението му, както и ниските цени при регистрация на дружество. Регистрацията се извършва в Търговския регистър към Агенция по вписванията и при наличие на изрядни документи отнема между 3 и 7 работни дни. След извършване на регистрацията търговецът получава „Единен идентификационен код“ (ЕИК), който представлява уникален девет цифрен номер, отличаващ го от другите търговци. По този номер може да се извърши справка от всяко заинтересувано лице за информация за новорегистрирания търговец (адрес, седалище, органи на управление, размер на капитала и други).

След извършване на регистрация в Търговски регистър, търговецът, чрез своето дружество или като едноличен търговец може да осъществява търговска дейност. В зависимост от предмета на дейност, законът поставя допълнителни изисквания за търговците. Например, за да осъществява търговецът дейност по продажба на лекарствени продукти, следва да се регистрира като аптека, ако дейността е предоставяне на туроператорски услуги, трябва да се регистрира като туроператор, а в разглеждания пример – търговецът трябва да регистрира своя обект за търговия с храни на дребно в Областната дирекция по безопасност на храните (ОБДХ).

 

Особености:

Регистрацията на търговски обект за търговия с храни на дребно се извършва от ОБДХ на адреса на обекта. Например, в случай че обектът за храни се намира в град Варна, компетентен орган за регистрацията е ОБДХ – Варна. Към заявлението за регистрация се прилагат редица документи относно безопасността на храните, хигиената на помещенията, информация за групите храни, които ще се предлагат в търговския обект. Част от документите се попълват от търговеца – например информацията за групите храни, а за получаването на други, като доказване спазването на хигиената на помещенията, е необходима отделна процедура с участието на органите на ОБДХ. В срок от десет дни от подаване на заявлението и в случай, че документите са неизрядно попълнени или част от тях липсват, ОБДХ писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняване на нередовностите. В тридесет дневен срок от  депозиране на заявлението или от отстраняване на нередовностите, инспектор от ОБДХ извършва проверка на обекта и в случай че търговският обект отговаря на законовите изисквания за регистрация, на търговеца се издава удостоверение за регистрация. Регистрацията е безсрочна. Заплаща се държавна такса в размер на 34 лева.

 

Последен етап.

Преди започване на работа на търговския обект за продажба на храни на дребно, но след като е регистриран пред ОБДХ, е задължителната регистрация в общината към населеното място, където се намира търговският обект. Регистрацията се заявява от търговеца преди започване на работа на търговския обект. Търговецът подава заявление по образец за всяка община, което може да получи на място в общината. Задължително се предоставя информация за работното време на обекта (примерно: между 06:00ч. и 22:00ч.). В срок от седем дни до  един месец от заявяването и при условие, че са представени законово изискуемите документи, обектът се вписва в регистъра на търговските обекти. Регистрацията е безплатна.

 

Изброените процедури са минималните изискуеми от закона за упражняване търговска дейност чрез обект за продажба на храни на дребно. В зависимост от конкретния предмет на дейност и особеностите на всеки бизнес е възможно да се наложат и допълнителни регистрации или уведомителни процедури. Настоящата статия няма за цел и е невъзможно да изчерпа всички възможни законови изисквания за търговските обекти, предвид тяхното разнообразие и многобройност.

 

Моля, имайте предвид, че статията е актуална към 27.03.2017 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата статия служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!