Промени в Търговския закон в сила от 01.01.2017 г.

От началото на 2017 година са в сила промени на Търговския закон, които засягат всяко Дружество с ограничена отговорност, регистрирано в България.

Съществена част от тези промени са свързани с вземането на следните решения на Общото събрание на дружествата ООД и ЕООД:

  1. Приемане и изключването на съдружници;
  2. Съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
  3. Вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
  4. Избор на управител;
  5. Вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Според измененията в закона за взимането на тези решения, вече ще се съставя протокол, който ще се заверява пред нотариус. До момента Законът не е налагал подобно изискване за заверка.

Тази промяна е с цел защита на дружествата и защита на съдружниците в тях от евентуални злоупотреби, поради зачестяване на т.нар. кражби на фирми, които водят до промяна на собствениците на дружествата, най-често един или няколко от съдружниците са изключени от дружеството, без тяхно знание, а дружеството е “превзето” от злонамерен съдружник или управител , който след това извършва разпоредителни сделки с имуществата на дружеството – прехвърляне на недвижими имоти, заличаване на банкови сметки и разпореждане с други имущества на дружеството, преди собственици да узнаят за това или да успеят ефективно да се противопоставят.

От друга страна приетите Законови промени излишно усложняват вземането на решения от съдружниците, като допълнително оскъпяват процедурите с нотариални такси, особено, когато това касае закупуването/продаването/разпореждането с недвижими имоти. За това Търговския закон предвижда, всяко дружество, което не желае да се ползва от предвидената с промените в закона защита, да променяйки дружествения си договор, да игнорира приетите промени и да продължи да взема решения по добре познатия до сега начин.

В случай че не сте сигурни как да постъпите – дали всички решения да се заверяват нотариално или само част от тях, или дали Вашето дружество има нужда от предвидената в закона защита, можете да се обърнете към нас за съдействие.

Изготвил:
Димитър Янев