Договорно право

Нашето дружество предоставя цялостно правно обслужване в сферата на договорното право. Ние ще Ви дадем не само разнообразни юридически съвети за това от какъв договор се нуждаете и как да бъде оформен той, но ще Ви помогнем да се подготвите за преговорите си, да набележите най-важните точки, на които да наблегнете при срещата си с другата страна. Ние ще изготвим всички необходимите документи във връзка с воденето на преговори и подписването на договори и споразумения. Дружеството ни ще Ви представлява в преговори, пред съд и арбитраж и за постигане на желаните от Вас резултати.

Повече:

  • Правни консултации, проучвания и анализи относно: сключване, тълкуване, изпълнение и неизпълнение на различни видове договори;
  • Участие в провеждането на преговори, предварително договаряне и/или предоговаряне на условия по сделки;
  • Изготвяне на граждански, търговски и други договори, споразумения, меморандуми и документи;
  • Съдействие за извънсъдебно уреждане на спорове: консултации, анализи и участие при преговори за извънсъдебно решаване на спорове;
  • Представителство пред съд и арбитраж в случай на нарушаване на договорните задължения.

Компенсация от държавата? Кой и как?

Като мярка на помощ за бизнеса, засегнат от извънредното положение, Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (наричан по-долу закон/ът) предвиди, че пo врeмe нa извънредното положение и зa cрoк нe пo-дълъг oт 3 мeceцa НОИ ще прeвeждa 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати зa мeceц януaри 2020 на работниците и служителите, ocигурeни пo чл. 4, aл. 1, т. 1 oт Кoдeкca зa coциaлнo ocигурявaнe oт работодатели, които oтгoвaрят нa определени критeрии.

С изменението и допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се прие, че държавата ще поеме като част от компенсацията и дължимите от работодателите осигурителни вноски за въпросните 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които работодателите ще получават компенсация. Така работодателите ще плащат от своя джоб само остатъка от 40% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които получават компенсация и дължимите от работодателя осигурителни вноски за този остатък от 40%.

Годишните финансови отчети (ГФО) се обявяват вече само с декларация за тяхното приемане

На 24.04.2020 бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Закона за търговския регистър).

Считано от 24.04.2020 ГФО и годишните доклади за дейността на дружествата ще се обявяват в Търговския регистър единствено с декларация от законния представител на дружеството, удостоверяваща че те са приети от съответния орган на дружеството, който е отговорен за тяхното приемане. Тази промяна се прилага и към заварените заявления за обявяване на ГФО в Търговския регистър.