Форсмажор/непреодолима сила при наложените ограничения поради COVID-19 (новия коронавирус)

В следствие на появата на COVID-19 (новия коронавирус) и в България и обявяването на извънредно положение в страната, на бизнеса бяха наложени редица ограничения, които най-общо доведоха до следните негативни последици за него:

– липса на суровини и материали за производството на стоки поради наложени ограничения върху износа и вноса от определени държави и географски региони и ограничаването или спирането на производството в тях,
– забавяне на доставките на стоки поради затваряне на граници или въвеждането на пропускателни режими,
– затваряне на барове, дискотеки, заведения за обществено хранене и подобни.

Гореизброените последици водят до невъзможност за спазване на сроковете за изпълнение по сключени договори, респективно до задължението за заплащане на наем за затворени обекти, поради обстоятелства, които са извън контрола на бизнеса, а именно разрастващата се пандемия от COVID-19 (новия коронавирус) и породените от нея ограничителни мерки в световен мащаб.

 

Ако вашият бизнес е пряко засегнат от въведените мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 (новия коронавирус), вие имате право да се позовете на института на непреодолимата сила (форсмажор/ force majeure/ vis major), уреден в чл. 306 от Търговския закон.

 

1. Кои са предпоставките, за да може се позовете на форсмажор (непреодолима сила)?

За да можете да се позовете на форсмажор, следва едновременно да са изпълнени следните предпоставки:

– обстоятелствата, довели до невъзможност да изпълните договорните си задължения, следва да имат непредвидим и непреодолим характер, какъвто безспорно имат разрастващата се пандемия от COVID-19 (новия коронавирус) и наложените в следствие на нея ограничения за бизнеса,
– тези ограничения следва да са възникнали след сключването на договора,
– да са причината да не можете да изпълните задълженията си по договора, без да е налице друга възможност за изпълнение от ваша страна,
– да не сте били в забава за изпълнение на задълженията ви преди възникване на тези обстоятелства,
– да сте уведомили писмено и в подходящ срок другата страна по договора за тези обстоятелства и тяхното отражение върху договора.

Ако нямате изрична клауза за форсмажор (непреодолима сила) в договора си, не се притеснявайте, тъй като може директно да се позовете на законовата разпоредба на чл. 306 от Търговския закон. Но ако имате клауза за форсмажор (непреодолима сила) в договора си, следва да действате според нея.

 

2. Какви са последиците от уведомяването?

Ако не уведомите другата страна по договора за настъпилите форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила), ще отговаряте пред нея за настъпилите от това вреди. Примерно, ще ѝ дължите неустойка, ако е уговорена такава по договора ви и/или ще ѝ дължите обезщетение, ако поради вашето неизпълнение или забавено изпълнение тя, от своя страна, е изпаднала в неизпълнение по други нейни договори, тъй наречено верижно неизпълнение.

Към уведомлението може да приложите сертификат за форсмажор (непреодолима сила), издаден ви от Българската стопанска камара (БСК) или Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
Повече за издаването на сертификат за форсмажор (непреодолима сила) от БСК можете да прочетете тук, а за издаването на сертификат за форсмажор (непреодолима сила) от БТПП – https://www.bcci.bg/member-certificates-fm.html.

Последиците от надлежното уведомяване на другата страна по договора за настъпилото форсмажорно обстоятелство (непреодолима сила), е че изпълнението по договора се спира за срока на форсмажора (непреодолимата сила), като това важи както по отношение на вашите задължения по договора, така и по отношение на задълженията на другата страна.

Така например, ако внасяте обувки от Италия и ги препродавате на търговци в България, но поради наложените ограничения вносът ви е спрян и не можете да доставяте италиански обувки на вашите бизнес партньори в България, позоваването на форсмажор (непреодолима сила) ви освобождава от задължението за доставка за срока на форсмажорното събитие, а на вашите бизнес партньори в България – от задължението им да ви плащат уговорената цена за доставките на италиански обувки.

Ако форсмажорното обстоятелство продължи прекалено дълго, например година, всяка страна, която изгуби интерес към договор, може да поиска неговото прекратяване с действие занапред.

 

3. Кога не може да се позовете на форсмажор (непреодолима сила)?

Не може да се позовете на форсмажор (непреодолима сила), ако вашето задължение е парично, защото неплащането не може да се оправдае с невъзможност, тъй като в правото се приема, че парите никога не се свършват, т.е. дори вие да сте в затруднено положение и да нямате парични средства, можете да вземете пари на заем.

Така например, ако вследствие на ограниченията, вие не може да продавате вашата стока и да генерирате приход, вие не може да се позовете на форсмажор (непреодолима сила) пред банката, от която сте взели кредит за закупуването на производственото ви оборудване, офис/и или складови помещения.

По същия начин, не можете да се позовете на форсмажор, ако не можете да плащате наема на заведението ви за хранене, което вследствие на наложените ограничения следва да затворите за посетители.

Но в такива случаи нашият съвет е да се свържете с другата страна по договора и да преговаряте за намаление или разсрочване на вноските по кредита ви, респективно за уговаряне на гратисен период по договора ви за наем на заведение, който да ви даде право да не плащате наем за срока на непредвиденото събитие или поне наемът ви да бъде намален.

 

Ако другата страна не е склонна към преговори, може да се позовете на института на стопанската непоносимост, уреден в чл. 307 от Търговския закон, който ви дава право да поискате от съда да измени или прекрати договора ви с оглед на променилите се след неговото сключване икономически обстоятелства.

Общото при форсмажора (непреодолимата сила) и стопанската непоносимост е, че непредвиденото събитие трябва да е настъпило след сключването на договора и до момента на настъпването му вие да не сте били в забава. Но за разлика от форсмажора (непреодолимата сила), при стопанската непоносимост изпълнението по договора е принципно възможно, например, както споменахме по-горе, ако вашето задължение е парично – да плащате наем за затворено заведение, но с оглед на променилите се обстоятелства то противоречи на справедливостта и добросъвестността (тъй като не е рентабилно да плащате наем за заведение, което сте длъжни да държите затворено), поради което имате право да поискате от съда да прекрати договора или да го промени, като поне намали наема.

 

Моля, имайте предвид, че новината е актуална към 17.03.2020 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата новина служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!