Промени при фондациите и сдруженията

От началото на 2018 влизат в сила промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Основната промяна, която касае участващите и ръководещите на сдружения и/или фондации, е прехвърлянето на регистрите на юридическите лица с нестопанска цел, каквито са  сдруженията и фондациите, от окръжните съдилища към Агенция по вписванията. Тази промяна означава, че всички сдружения и фондации следва да се пререгистрират от единия регистър в другия.

 

Какво следва да се знае за осъществяването на пререгистрацията:

Процедурата по пререгистрация е уредена с промяната в наредбата за водене, съхранение и достъп до търговски регистър и влиза в сила от 01.01.2018.

Срокът, до който следва да се пререгистрират (да подадете заявление за пререгистрация) юридическите лица с нестопанска цел, е до 31.12.2020. Очаква се, както това се случи преди няколко години с търговските дружества, най-големият наплив на заявления да стане към края на посочения срок. Съветваме нашите клиенти да пристъпят към регистрация възможно най-бързо.

Заявлението следва да се подаде в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията. Към заявлението трябва да се приложи и заверен актуален учредителен акт/устав. Съгласно новата наредба заявителите са освободени от задължението за прилагане на допълнителни документи, тъй като всички останали документи, необходими за осъществяване на процедурата, ще се събират служебно.

Процедурата по пререгистрация е безплатна.

При пререгистрацията сдружението и/или фондация ще запази наименованието си, като същото ще бъде изключено от регистър БУЛСТАТ и БУЛСТАТ номера ще се впише като негов единен идентификационен код (ЕИК).

 

Представителите на юридическите лица с нестопанска цел могат да упълномощят адвокат, който да извърши процедурата от тяхно име.

 

Моля, имайте предвид, че новината е актуална към 16.10.2017 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата новина служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!