Без повече акции на приносител за българските дружества

От 23 октомври 2018 година акциите на българските акционерни дружества и командитни дружества с акции могат да бъдат само поименни, т.е. издадени на конкретно физическо или юридическо лице, но не и такива на приносител.

Промяната е във връзка с Директива на Европейския парламент за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В срок от 9 месеца, който изтича на 23 юли 2019 година, всички дружества издали акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, са задължени да:

  • изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни,
  • заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции,
  • започнат да водят книги за акционерите,
  • заявят за вписване в Търговския регистър промените и представят за обявяване изменените си устави, като към заявлението приложат заверено актуално извлечение от книгата за акционерите.

В случай че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител/заместващи ги временни удостоверения, дружеството ги обезсилва. Акционерът има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски.

Дружествата, които не изпълнят задълженията си в срок, се прекратяват от съда по иск на прокуратурата.

В случай че имате нужда от съдействие при подготовката на дружествата си и подаването на необходимите документи, ще се радваме да се свържете с нас.