Съдебно представителство

Нашето дружество ще Ви представлява и защитава пред българските съдилища от всички инстанции при търговски, граждански и административни дела, пред арбитражи и несъдебни органи, ще Ви дадем реална оценка на рисковете и ще целим постигане на максимални резултати.

Повече:

  • Процесуално представителво и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на търговски, граждански и административни дела;
  • Процесуално представителство пред арбитражи;
  • Процесуално представителство пред регулаторни органи: Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на потребителите и др.;
  • Изготвяне на съдебни книжа без представителство по делото;
  • Оценка на възможните правни рискове от образуването на съдебно производство по конкретен правен спор;
  • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове;
  • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания.

Компенсация от държавата? Кой и как?

Като мярка на помощ за бизнеса, засегнат от извънредното положение, Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (наричан по-долу закон/ът) предвиди, че пo врeмe нa извънредното положение и зa cрoк нe пo-дълъг oт 3 мeceцa НОИ ще прeвeждa 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати зa мeceц януaри 2020 на работниците и служителите, ocигурeни пo чл. 4, aл. 1, т. 1 oт Кoдeкca зa coциaлнo ocигурявaнe oт работодатели, които oтгoвaрят нa определени критeрии.

С изменението и допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се прие, че държавата ще поеме като част от компенсацията и дължимите от работодателите осигурителни вноски за въпросните 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които работодателите ще получават компенсация. Така работодателите ще плащат от своя джоб само остатъка от 40% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които получават компенсация и дължимите от работодателя осигурителни вноски за този остатък от 40%.

Годишните финансови отчети (ГФО) се обявяват вече само с декларация за тяхното приемане

На 24.04.2020 бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Закона за търговския регистър).

Считано от 24.04.2020 ГФО и годишните доклади за дейността на дружествата ще се обявяват в Търговския регистър единствено с декларация от законния представител на дружеството, удостоверяваща че те са приети от съответния орган на дружеството, който е отговорен за тяхното приемане. Тази промяна се прилага и към заварените заявления за обявяване на ГФО в Търговския регистър.