След промени отпадат или се променят важни изисквания към бизнеса по Закона за мерките срещу изпирането на пари

След промени от 7ми май тази година, следните изисквания бяха променени/отпаднаха:

1. Вътрешните правила на задължените лица по ЗМИП следва да се преведат в съответствие със закона в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска. Това ще бъде направено на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ /ДАНС/ и съобщено по медиите.
2. Вътрешните правила не следва да се изпращат за одобрение от ДАНС.
3. Отпада изискването за обявяване на крайни собственици на български дружества при определени условия:
– Дружества, чийто капитал е притежание на верига от дружества, които са учредени в България и техните съдружници и/или еднолични собственици на капитала са вписани в Търговския регистър по партидите на дружествата, участващи във веригата на собственост.
Например българско дружество с ограничена отговорност /ООД/, чиито съдружници са 2 български ООД-та, чиито собственици са физически лица и са обявени по партидите в Търговския регистър като съдружници, не е необходимо да декларира крайните си собственици, защото тази информацията е вече публична в Търговския регистър и може да се проследи по веригата на собственост.

В случай, че дружествата, участващи във веригата на собственост не са български дружества, задължението за обявяване на крайни собственици остава. Например, ако съдружници в българското ООД от горния пример са 2 чуждестранни ООД-та.

Напомняме, че срокът за обявяване на крайните собственици изтича на 31.05.2019г.!

В случай че имате нужда от съдействие или искате да разберете дали вашата фирма попада под изискванията на закона, може да се обърнете към нас за съдействие по всяко време.