Съществена промяна при забава на плащанията

С изменението и допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, които влязоха в сила на 09.04.2020, беше радикално променена разпоредбата, ограничаваща негативните последици от неплащането по договори по време на извънредното положение по отношение на фирми, граждани и банки.

Старата редакция на разпоредбата, която беше в сила от 13.03.2020 до 08.04.2020, гласеше:

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Новата редакция на разпоредбата, която е в сила от 09.04.2020 до отмяната на извънредното положение, гласи:

До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.

Докато старата разпоредба въведе едно общо правило, което важеше за всички договори между физически лица, фирми и банки, новата разпоредба важи само за договорите за лизинг и договорите за кредит и други форми на финансиране, сключени с банки и небанкови финансови институции, които са регистрирани по чл. 3 от Закона за кредитните институции.

 

Какво означава това на практика?

1. Много по-малко дружества и лица могат да се възползват след 09.04.2020

Старата разпоредба важеше по отношение на всички физически лица, фирми и банки, новата разпоредба важи само по отношение на лизингодатели, банки и небанкови финансови институции, които са регистрирани по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително и фирми, които придобият вземания от тях, като например колекторски фирми за събиране на вземания.

Това означава, че ако сте теглили кредит от небанкова финансова институция, следва да проверите дали тя е регистрирана като финансова институция по чл. 3 от Закона за кредитните институции. Ако не е регистрирана, новото изключение няма да важи за нея и при забава на плащане от ваша страна, считано от 09.04.2020 ще ѝ дължите лихва или неустойка за забава и задължението ви може да бъде обявено за предсрочно изискуемо, а договорът ви – развален поради ваше неизпълнение.

Но ако сте теглили кредит от банка или небанкова финансова институция, регистрирана по чл. 3 от Закона за кредитните институции и банката или небанковата финансова институция продаде нейното вземане към вас на колекторска фирма за събиране на вземания, колекторската фирма също няма да може да ви начислява лихви за забава и неустойки, да обяви задължението ви за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради ваше неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани ваши вещи или да ви бъдат налагани запори на банкови сметки, ако сте физическо лице.

Ако сте фирма обаче, колекторската фирма може под формата на обезпечителна мярка да поиска налагане на запори на ваши фирмени сметки до размера на дължимите от вас суми, без да ви начислява лихва или неустойка за забава. Законът въведе забрана за налагане на запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, но няма забрана да се налагат запори на банкови сметки на фирми под формата на обезпечителна мярка.

 

С оглед на гореизложеното, ако в следствие на извънредното положение фирмата ви изпадне в затруднено финансово положение, нашият съвет е да се обърнете към вашите бизнес партньори и банки и да договорите с тях отсрочване или разсрочено плащане на задълженията ви, но не спирайте да изплащате дължимите от вашата фирма парични задължения, защото рискувате да запорират сметките на фирмата ви.

В тази връзка искаме да ви информираме, че на 10.04.2020 БНБ утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13.03.2020.

Утвърденият проект осигурява възможност за отсрочване на главницата и/или лихвите по кредитите към банките, без да се променят ключови параметри по кредитния ви договор, например вече договорените лихви, като задълженията могат да бъдат отсрочвани максимум за срок до 6 месеца, който да изтича до 31.12.2020.
Двете най-важни условия за това са кредитите да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 01.03 2020 (т.е. кредитът ви да е „добър“) и вие изрично да поискате отсрочването му от банката ви, тъй като отсрочването не се прилага автоматично за всички „добри“ кредити, а трябва изрично да бъде поискано от вас и одобрено от банката ви.

 

2. При забава на плащане, считано от 09.04.2020 вече ще се начисляват лихви и неустойки и договорите ще може да се развалят, а задълженията – да се обявяват за предсрочно изискуеми. Изключенията са само за договорите за лизинг и договорите за кредит и други форми на финансиране, сключени с банки и небанкови финансови институции, които са регистрирани по чл. 3 от Закона за кредитните институции.
Считано от 09.04.2020 вече ще се начисляват лихви и неустойки за забава по договори, сключени межди фирми и фирми, между физически лица и физически лица и между фирми и физически лица.

Например вашата фирма е сключила договор за създаване на уебсайт за фирмата Б, която следва да ви плати за създадения сайт на 13.04.2020. Ако фирмата Б не ви плати в срок, вие имате право от 14.04. да й начислявате лихва за забава на плащането и да поискате от съда да допусне обезпечение на вашето вземане, като наложи запор върху банковите сметки на фирмата Б до размера на дължимото ви вземане, включително начислените лихви за забава.

 

3. За неплащане по всякакви договори между фирми, банки и физически лица само в периода от 13.03.2020 до 08.04.2020 няма да се начисляват и дължат лихви и неустойки за забава.

 

4. При неизпълнение, дължащо се на форсмажор (случайно събитие), остава в сила и важи написаното в т. 1 на нашата статия Парични плащания в условията на Форсмажор.

 

Моля, имайте предвид, че новината е актуална към 10.04.2020 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата новина служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!