Търговски марки

Ние предоставяме ефективни и качествени услуги в сферата на търговските марки на местно, европейско и международно ниво. Тези услуги ще Ви помогнат да подберете правилните класове, регистрирате, наблюдавате и защитите марката си, в случай че конкуренти се опитат да запазят марки, сходни на вашата. В допълнение, ние ще изготвим всички необходими документи и при нужда ще Ви представляваме пред несъдебни и съдебни органи във връзка с регистрацията, поддръжката и защитата на вашите марки.

Повече:

  • Проверка на наименованието на марката, включващо предварително проучване за наличие на права върху по-ранни сходни търговски марки и анализ на получените резултати;
  • Регистрация на национални марки в Патентно ведомство на Република България, марки на Европейския съюз в EUIPO – Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост и международни регистрации в WIPO – Световна организация за интелектуална собственост, вкл. консултации във връзка с процедурите по регистрация и изготвяне на необходимите документи за подаване на заявки пред Патентно ведомство на Република България, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;
  • Представителство пред Световната организация за интелектуална собственост, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и пред Патентното ведомство на Република България;
  • Представителство по спорове за нарушени права върху марка, а именно процесуално представителство пред компетентния български съд, пред Комисията за защита на конкуренцията и пред други държавни органи и институции;
  • Представителство пред Общия съд на Европейския съюз и пред Съда на Европейския съюз във връзка с обжалването на актове на Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост;
  • Подготвяне на документи за последващи промени (прехвърляне на собствеността, подновяване на регистрацията) на марки;
  • Предоставяне на услуги по цялостно наблюдение на търговски марки и своевременно уведомяване на клиента при заявки за регистрация на по-нови сходни мерки, застрашаващи правата и интересите му;
  • Консултации във връзка с процедури по оспорване регистрацията на марки (заличаване, отмяна и процедура по опозиция) и подготвяне на опозиции, молби и възражения;
  • Консултации и изготвяне на договори за разпореждане с права на търговски марки, сключване на лицензионни договори, подробен правен анализ на необходимите процедури за прехвърляне права върху търговски марки.

Компенсация от държавата? Кой и как?

Като мярка на помощ за бизнеса, засегнат от извънредното положение, Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (наричан по-долу закон/ът) предвиди, че пo врeмe нa извънредното положение и зa cрoк нe пo-дълъг oт 3 мeceцa НОИ ще прeвeждa 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати зa мeceц януaри 2020 на работниците и служителите, ocигурeни пo чл. 4, aл. 1, т. 1 oт Кoдeкca зa coциaлнo ocигурявaнe oт работодатели, които oтгoвaрят нa определени критeрии.

С изменението и допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се прие, че държавата ще поеме като част от компенсацията и дължимите от работодателите осигурителни вноски за въпросните 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които работодателите ще получават компенсация. Така работодателите ще плащат от своя джоб само остатъка от 40% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които получават компенсация и дължимите от работодателя осигурителни вноски за този остатък от 40%.

Годишните финансови отчети (ГФО) се обявяват вече само с декларация за тяхното приемане

На 24.04.2020 бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Закона за търговския регистър).

Считано от 24.04.2020 ГФО и годишните доклади за дейността на дружествата ще се обявяват в Търговския регистър единствено с декларация от законния представител на дружеството, удостоверяваща че те са приети от съответния орган на дружеството, който е отговорен за тяхното приемане. Тази промяна се прилага и към заварените заявления за обявяване на ГФО в Търговския регистър.