Покриване изискванията на Общия регламент относно защитата на данните – ОРЗД (GDPR)

Личните данни и защитата им стават все по-актуална тема в днешно време. Поради тази причина нашият екип е напълно осведомен в тази област и ще Ви предостави пълна информация във връзка с Общия регламент относно защитата на данните. Допълнително, ние ще изготвим необходимите Ви документи и ще Ви дадем отговори на зададените от Вас въпроси, отнасящи се до личните данни, тяхното правилно събиране, съхранение и унищожаване.

Повече:

  • Консултации във връзка сбщия регламент относно защитата на данните /ОРЗД/: Запознаване на клиента с процесите, при които е налично обработване на лични данни и с начина на съхранение на текущата информация;
  • Установяване на вида на обработваните данни от клиента и дали попадат в категориите специални или чувствителни данни, как е организиран достъпът на лица до съответните данни, kакви са допуснатите отклоненията от нормативните изисквания;
  • Консултации по установяване на добри практики;
  • Изготвяне на пълен набор от документи за администратори на лични данни;
  • Съдействие при обслужване на запитвания от субектите на данни по въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и упражняването на правата им.

Компенсация от държавата? Кой и как?

Като мярка на помощ за бизнеса, засегнат от извънредното положение, Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (наричан по-долу закон/ът) предвиди, че пo врeмe нa извънредното положение и зa cрoк нe пo-дълъг oт 3 мeceцa НОИ ще прeвeждa 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати зa мeceц януaри 2020 на работниците и служителите, ocигурeни пo чл. 4, aл. 1, т. 1 oт Кoдeкca зa coциaлнo ocигурявaнe oт работодатели, които oтгoвaрят нa определени критeрии.

С изменението и допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се прие, че държавата ще поеме като част от компенсацията и дължимите от работодателите осигурителни вноски за въпросните 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които работодателите ще получават компенсация. Така работодателите ще плащат от своя джоб само остатъка от 40% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които получават компенсация и дължимите от работодателя осигурителни вноски за този остатък от 40%.

Годишните финансови отчети (ГФО) се обявяват вече само с декларация за тяхното приемане

На 24.04.2020 бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Закона за търговския регистър).

Считано от 24.04.2020 ГФО и годишните доклади за дейността на дружествата ще се обявяват в Търговския регистър единствено с декларация от законния представител на дружеството, удостоверяваща че те са приети от съответния орган на дружеството, който е отговорен за тяхното приемане. Тази промяна се прилага и към заварените заявления за обявяване на ГФО в Търговския регистър.