Търговци на едро – задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Проверете предмета на дейност на дружеството си!
След 12.05.2019г. нови правила по ЗМИП.

Влезе в сила новият правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/.
До 12.05.2019г. всички задължени лица и фирми следва да приемат нови вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и да ги изпратят на директора на дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност” за утвърждаване.

В закона са изброени дейностите, при чието извършване фирмите следва да приемат и прилагат вътрешни правила.
Две от изброените дейности, които са сред често срещаните в дейностите на дружествата, са:
• търговия на едро; и
• посредничество при сделки с недвижими имоти.

Търговията на едро е особено популярна и често срещана и фигурира в предмета на дейност на голяма част от българските фирми, поради което те автоматично попадат под действието на закона, без значение дали действително осъществяват такава. Дружествата, които не осъществяват изброените в ЗМИП дейности, но са ги включили в предмета си на дейност, биха могли да променят предмета си на дейност, за да няма нужда да приемат вътрешни правила по силата на ЗМИП.

В случай че имате нужда от съдействие или искате да разберете дали вашата фирма попада под изискванията на закона, може да се обърнете към нас за съдействие по всяко време.