Законодателство за храните

Ние сме водещи специалисти в областта на законодателството за храните и хранителните добавки на територията на Република България и при нужда ще Ви консултираме по въпроси, свързани с храните и хранителните добавки. Ще Ви окажем съдействие във всички сфери на бизнеса с храни – производство, дистрибуция, складиране, етикетиране, митнически режими по отношение на храни и хранителни добавки. Имаме дългогодишен опит в представителство пред Българската агенция по безопасност на храните(БАБХ), както и богат процесуален опит в българския съд по повод различни казуси.

Повече:

  • Консултации във връзка със състава, етикетирането и регистрацията на храните и хранителните добавки;
  • Представителство пред БАБХ и други институции във връзка с регистриране на търговски обекти, складове, магазини и различни категории храни и хранителни добавки;
  • Консултации във връзка с етикирането на храните и хранителните добавки;
  • Съдействие при проверки на обекти от БАБХ и съставяне на документи;
  • Процесуално представителство пред съд при обжалване на наказателни постановления за нарушаване разпоредбите на законодателството в областта на храните.

Компенсация от държавата? Кой и как?

Като мярка на помощ за бизнеса, засегнат от извънредното положение, Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (наричан по-долу закон/ът) предвиди, че пo врeмe нa извънредното положение и зa cрoк нe пo-дълъг oт 3 мeceцa НОИ ще прeвeждa 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати зa мeceц януaри 2020 на работниците и служителите, ocигурeни пo чл. 4, aл. 1, т. 1 oт Кoдeкca зa coциaлнo ocигурявaнe oт работодатели, които oтгoвaрят нa определени критeрии.

С изменението и допълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се прие, че държавата ще поеме като част от компенсацията и дължимите от работодателите осигурителни вноски за въпросните 60% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които работодателите ще получават компенсация. Така работодателите ще плащат от своя джоб само остатъка от 40% oт рaзмeрa нa брутните заплати на работниците и служителите, за които получават компенсация и дължимите от работодателя осигурителни вноски за този остатък от 40%.

Годишните финансови отчети (ГФО) се обявяват вече само с декларация за тяхното приемане

На 24.04.2020 бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Закона за търговския регистър).

Считано от 24.04.2020 ГФО и годишните доклади за дейността на дружествата ще се обявяват в Търговския регистър единствено с декларация от законния представител на дружеството, удостоверяваща че те са приети от съответния орган на дружеството, който е отговорен за тяхното приемане. Тази промяна се прилага и към заварените заявления за обявяване на ГФО в Търговския регистър.