Tърговските марки в ЕС: последни развития.

Притежателите на марки на Европейския съюз (със старото наименование марки на Общността) и на марки с международна регистрация, по които Европейският съюз е посочен, имат право в периода от 23.03.2016 до 24.09.2016 да подадат декларация по чл. 28, ал. 8 от новия Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета.

 

На 16.12.2015 Европейският парламент прие нов регламент – Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета, който измени стария Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и редица други нормативни актове.

Новият регламент влезе в сила на 23.03.2016.

Преди влизането в сила на новия регламент, по отношение на марки, които са били заявени за регистрация преди 22.06.2012 по отношение на цяло заглавие на съответен клас от Класификацията от Ница, се приемаше, че обхващат и предоставят правна закрила по отношение на всички стоки или услуги, включени в азбучния списък със стоки или услуги на съответния клас, т.е. заглавията на класовете по отношение на тези марки се тълкуваха разширително, а не стеснително (буквално).

След влизането в сила на новия регламент, заглавията на класовете със стоки или услуги от Класификацията от Ница ще бъдат тълкувани по отношение на всички марки стеснително (буквално). Това означава, че ще включват само онези стоки или услуги, които са обхванати от буквалния смисъл на понятията, включени в заглавието на съответния клас. Поради това, на собствениците на марки на Европейския съюз, респективно марки с международна регистрация, по които е посочен ЕС, които преди 22.06.2012 са били заявени за регистрация, респективно за международна регистрация (или за териториалното разширение) чрез посочване на ЕС и които са регистрирани на или преди 22.03.2016 за цяло заглавие на съответен клас от Класификацията от Ница, се дава възможност в периода от 23.03.2016 до 24.09.2016 да подадат декларация по чл. 28, ал. 8 от новия регламент, с която да декларират, че намерението им към датата на подаване на заявката за регистрация, респективно на искането за международна регистрация или за териториално разширение по Мадридската система, е било да търсят защита за стоки или услуги извън тези, обхванати от буквалния смисъл на понятията, включени в заглавието на съответния клас.

Така например, ако сте собственик на марка на Европейския съюз за следните услуги – „транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания“ (т.е. за цялото заглавие на клас 39), а вие предлагате и означавате с вашата марка единствено и само отдаване под наем на водолазни костюми, които не са включени в заглавието на клас 39, следва до 24.09.2016 да подадете декларация по новия регламент, с която да заявите изрично, че намерението ви към датата на подаване на заявката за регистрация на марката ви е било да търсите защита за услуги извън тези, обхванати от буквалния смисъл на услугите, включени в заглавието на клас 39, а именно, във вашия случай – за отдаване под наем на водолазни костюми. Въз основа на подадената от вас декларация услугата отдаване под наем на водолазни костюми ще бъде добавена към гореизброените услуги, включени в заглавието на клас 39.

Ако обаче марката ви е регистрирана за следните услуги – „транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания; отдаване под наем на водолазни костюми“ (т.е. за цялото заглавие на клас 39 плюс отдаване под наем на водолазни костюми) и вие предлагате и означавате с вашата марка единствено и само отдаване под наем на водолазни костюми, не е необходимо да подавате декларация по новия регламент.

Стоките или услугите, изброени в подадената декларация по новия регламент, е необходимо да са включени в азбучния списък със стоки или услуги на посочения клас на съответното издание на Класификацията от Ница, което е било в сила към датата на подаване на заявката за регистрация на марката на Европейския съюз, респективно на искането за международна регистрация или за териториално разширение по Мадридската система.

Ако в рамките на шестмесечния срок – от 23.03.2016 до 24.09.2016, собствениците на засегнатите марки на Европейския съюз, респективно марки с международна регистрация, по които е посочен ЕС, пропуснат да подадат декларация по чл. 28, ал. 8 от новия регламент, след 24.09.2016 ще се приема, че марките им предоставят защита само по отношение на онези стоки или услуги, които са обхванати от буквалния смисъл на понятията, включени в заглавието на съответния клас.

Срокът за подаване на декларации по чл. 28, ал. 8 от новия регламент е преклузивен! Това означава, че той не може да бъде удължен.

Декларацията по чл. 28, ал. 8 от новия регламент следва да бъде подадена на един от петте официални езика на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (с предишно наименование Служба за хармонизация на вътрешния пазар), а именно: английски, немски, френски, италиански или испански.

За подаването и обработването на декларациите по новия регламент не се дължат и събират такси в полза на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. В тази връзка собствениците на марки следва да бъдат предупредени за зачестилите напоследък случаи на измами от страна на недобросъвестни лица, които се опитват да въведат в заблуждение собствениците на марки, за да се облагодетелстват за тяхна сметка.

 

В заключение следва да се отбележи, че чл. 28, ал. 8 от новия регламент не се прилага по отношение на подадени на или след 22.06.2012 заявки за регистрация на марки на Европейския съюз (със старо наименование марки на Общността) и на марки с международна регистрация, по които Европейският съюз е посочен, както и по отношение на такива, които са били подадени на или преди 21.06.2012, но към 23.03.2016 все още не са регистрирани.

 

Моля, имайте предвид, че статията е актуална към 15.09.2016 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата статия служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!