Регистрацията на марка

В статията си кога и дали да регистрираме име като марка разгледах въпроса в кои случаи следва да запазите името си като марка и как да изберете име/лого.

В статията си в кои държави да регистрирате своя марка обсъдих каква марка да регистрирате – национална, регионална, респективно национална или регионална с международна регистрация.

В настоящата статия ще разгледаме процедурата по регистрация на национална българска марка.

 

Регистрацията започва с избора на име/лого, което да регистрирате като марка.

Проверката на избраното име/лого не е задължителен етап от процедурата по регистрация съгласно закона, но според нас е най-същественият етап и поради това горещо препоръчваме на всички наши клиенти да проверят избраното от тях име/лого – дали не е идентично или сходно на по-ранни марки и/или заявки за регистрация на марки. В тази връзка може да се обърнете към нас и ние с удоволствие ще ви съдействаме.

Проверката може да бъде извършена неформално – чрез проверка в базата с данни на Патентно ведомство или официално – чрез заплащане на такса на Патентно ведомство, за да извърши такава проверка. Таксата, която се заплаща на Патентно ведомство, варира според срока, в който желаем да бъде извършена проверката.

Ако се окаже, че избраното от вас име/лого е сходно или идентично на по-ранни марки и/или заявки за регистрацията на марки, препоръчваме да ограничите избраните от вас стоки и/или услуги, така че да избегнете опозиция от страна на по-ранните марки/заявки, а ако това не е възможно – да промените избраното от вас име/лого или да изберете ново, за да избегнете евентуални опозиции срещу вашата заявка от страна на собствениците на по-ранните сходни и/или идентични марки/заявки.

Като част от проверката на името/логото следва да се извърши и преценка дали то няма указателен характер по отношение на стоките и/или услугите, които ще означавате/предлагате с марката. Например, ако произвеждате ягоди, няма как да запазите изображението на ягода или думата „ягода“ като марка, тъй като те указват вида и характера на стоките, които произвеждате и от Патентно ведомство ще ви направят отказ, но ако произвеждате компютри няма проблем да запазите изображението на ягода или думата „ягода“ като марка за произвежданите от вас компютри.

 

След проверката на името/логото се подава заявка за регистрацията на марката, към която се заплаща дължимата държавна такса за проверка на заявката от страна на Патентно ведомство.

Патентно ведомство извършва служебна проверка на марката, в която следи за т.нар. абсолютни основания за отказ, като това дали марката не противоречи на добрите нрави (такъв е случаят когато в нея са изобразени нецензурни или забранени думи или символи), дали има указателен характер (както в дадения по-горе пример) и дали не изобразява общоприети символи, гербове и знаци (така например не може да запазите като марка знакът за съответствие „CE“, който се поставя върху определени продукти, предназначени за европейския пазар и представлява съкращението на френската фраза „Conformité Européene“, което буквално означава „европейско съответствие“).

Ако Патентно ведомство прецени, че не са налице абсолютни основания за отказ на регистрацията, то публикува заявката за регистрация на марката в официалния си бюлетин.

 

Патентно ведомство не следи служебно за наличието на по-ранни сходни и/или идентични марки/заявки. Поради това от датата на публикацията на заявката тече 3-месечен срок, в който собствениците на по-ранни сходни или идентични марки/заявки, ако има такива, могат да подадат опозиция срещу вашата заявка за регистрация на марка с молба Патентно ведомство да постанови отказ за регистрация на вашата марка, тъй като тя е сходна или идентична на техните и би могла да обърка потребителите.

Ако бъде подадена опозиция, производството по регистрация се спира до постановяване на решение от отдела по опозиции. Решението на отдела по опозиции обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано пред отдела по спорове на Патентно ведомство, чието решение от своя страна подлежи на съдебен контрол. За подаването на опозиция и за всяко обжалване се заплащат държавни такси и хонорари за адвокати и представители по индустриална собственост. Освен, че е свързано с плащането на хонорари и държавни такси, цялото опозиционно производство е и времеемко и може да отнеме около 3-4 години, ако решението се обжалва пред всички гореизброени инстанции. Ето защо ние винаги съветваме нашите клиенти да проверяват избраното име/лого за наличието на по-ранни сходни или идентични марки/заявки, за да избегнат евентуални опозиции и по този начин да спестят пари и време и по-бързо и сигурно да регистрират своята марка.

От датата на публикацията на заявката в бюлетина на Патентно ведомство тече и 3-месечен срок, в който всяко физическо или юридическо лице има право да подаде възражение срещу подадената заявка ако счита, че Патентно ведомство не е извършило старателно проверката и публикуваната заявка противоречи на някое от т.нар. абсолютни основания за отказ, описани по-горе, за които Патентно ведомство би следвало да следи служебно. За подаването на възражения не се дължи такса.

 

Ако срещу публикуваната заявка за регистрация на марка не бъдат подадени опозиции и/или възражения в 3-месечния срок от публикацията й или подадените възражения и опозиции бъдат отхвърлени, Патентно ведомство изпраща съобщение до заявителя – да плати такса за регистрация на марката, след което регистрира марката и издава удостоверение за регистрацията й.

 

Регистрираната марка се публикува в бюлетина на Патентно ведомство и има действие 10 години, след което, срещу заплащане на съответна такса, може многократно да бъде подновявана за последващи периоди от 10 години.

 

Моля, имайте предвид, че статията е актуална към 15.11.2017 и всеки случай е строго индивидуален. Настоящата статия служи само за информация и не представлява конкретен юридически съвет. Поради което, преди да предприемете конкретни действия, както и ако не сме успели да отговорим на всичките ви въпроси, ви препоръчваме да се консултирате с нас , а ние ще се радваме да ви съдействаме. Всяка първа консултация при нас е напълно безплатна!